Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 81-2012
(11)  Číslo patentu  288375 
(21)  Číslo prihlášky  81-2012 
(22)  Dátum podania prihlášky  17.10.2012 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  01.07.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.10.2014 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  08.06.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G02B 6/00  C08G 77/04  C08J 3/24   
(54)  Názov  Spôsob prípravy optických vláknových vlnovodov z polydimetylsiloxánu 
(57)  Anotácia  Opisuje sa spôsob prípravy optických vlnovodov, ktorý je založený na ťahaní vlákien z čiastočne vytvrdnutého polydimetylsiloxánu. Tento sa umiestni buď medzi dve vlákna, alebo sa jedno vlákno vloží do nádoby s čiastočne vytvrdnutým polydimetylsiloxánom a následne sa vlákna vzďaľujú od seba alebo sa vlákno vyťahuje z nádoby s polydimetylsiloxánom tak, aby sa formoval optický vlnovod požadovaných parametrov. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Martinček Ivan, doc. Mgr., PhD.; Ipeľská 26, 010 01 Žilina; SK;
Pudiš Dušan, doc. Ing., PhD.; Kubínska 10/16, 010 08 Žilina; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu  17.10.2018 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  PCT/SK2013/000012 
   Minimálna platnosť do  17.10.2018 
   Maximálna platnosť do  17.10.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku (PP) 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 03.10.2014 10/2014 BA9A
2 Udelené patenty 01.07.2016 07/2016 FG4A
3 Zaniknuté patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 02.07.2019 07/2019 MM4A
 
PP 81-2012
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 06.06.2016 5 248,00 EUR
2 53 udržiavací poplatok za patent za 6. rok 13.10.2017 6 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 81-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 17.10.2012 Typ Doručené
1a Opis 17.10.2012 Typ Doručené
1b Patentové nároky 17.10.2012 Typ Doručené
1c Anotácia 17.10.2012 Typ Doručené
1d Výkresy 17.10.2012 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 05.11.2012 Typ Platba
3 vnútrospisový list 08.10.2013 Typ Interné listy
4 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 29.10.2013 Typ Platba
5 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 29.10.2013 Typ Odoslané
6 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 02.12.2013 Typ Doručené
7 záznam o vykonaní predbežného prieskum 16.07.2014 Typ Interné listy
8 pokyn na zverejnenie PP 16.07.2014 Typ Interné listy
9 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 17.07.2015 Typ Platba
10 Žiadosť inde neuvedená 10.11.2015 Typ Doručené
11 správa o rešerši 07.01.2016 Typ Interné listy
12 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 07.01.2016 Typ Odoslané
13 Odpoveď na správu úradu 03.02.2016 Typ Doručené
13a Opis 03.02.2016 Typ Doručené
13b Patentové nároky 03.02.2016 Typ Doručené
14 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 08.02.2016 Typ Odoslané
15 Žiadosť inde neuvedená 10.02.2016 Typ Doručené
16 všeobecný referátnik 12.02.2016 Typ Odoslané
17 Odpoveď na správu úradu 25.02.2016 Typ Doručené
17a Patentové nároky 25.02.2016 Typ Doručené
18 záznam o vykonaní úplného prieskumu 01.03.2016 Typ Interné listy
19 pokyn na udelenie 01.03.2016 Typ Interné listy
20 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 13.04.2016 Typ Odoslané
21 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 28.04.2016 Typ Platba
22 rozhodnutie o udelení patentu 05.05.2016 Typ Odoslané
23 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 06.07.2016 Typ Odoslané
PP 81-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku