Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 80-2017
(11)  Číslo patentu  288850 
(21)  Číslo prihlášky  80-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  16.08.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  12.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  01.03.2019 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  29.03.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B23K 1/012   
(54)  Názov  Spôsob spojitého riadenia teplotného profilu pretavovania spájkovacej pasty v prostredí nasýtených pár vriacej kvapaliny 
(57)  Anotácia  Spôsob je založený na monitorovaní zmeny teploty na povrchu dosky plošného spoja, ktoré je realizované pomocou 32-bitového priemyselného mikrokontroléra s aplikáciou softvérového regulátora za súčasnej plynulej regulácie horizontálnej polohy dosky plošného spoja nad hladinou vriacej kvapaliny krokovým motorom, a ako aj regulácie ohrevu kvapaliny. Tým sa dosiahne podstatné skrátenie času pri dolaďovaní parametrov na dodržanie zadefinovanej línie teplotného profilu pretavovania spájkovacej pasty. Šetrí tiež energiu pri dodržaní požadovaných podmienok na pretavovanie spájkovacích pást v elektronike. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 9, 040 01 Košice; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Livovský Ľubomír, Ing., PhD.; Tri hôrky 13, 040 11 Košice 1; SK;
Pietriková Alena, prof. Ing., CSc.; Exnárova 23, 040 22 Košice 22; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  16.08.2022 
   Maximálna platnosť do  16.08.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 01.03.2019 03/2019 BA9A
2 Udelené patenty 12.05.2021 09/2021 FG4A
 
PP 80-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 04.03.2021 4 148,50 EUR
2 52 udržiavací poplatok za patent za 5. rok 12.07.2021 5 99,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 80-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 16.08.2017 Typ Doručené
1a Sprievodný list 16.08.2017 Typ Doručené
1b Opis 16.08.2017 Typ Doručené
1c Patentové nároky 16.08.2017 Typ Doručené
1d Anotácia 16.08.2017 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 17.08.2017 Typ Doručené
3 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 25.08.2017 Typ Platba
4 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 25.08.2017 Typ Platba
5 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 30.08.2017 Typ Doručené
5a Oznámenie k poplatkom 30.08.2017 Typ Doručené
6 záznam o vykonaní predbežného prieskum 14.01.2019 Typ Interné listy
7 pokyn na zverejnenie PP 14.01.2019 Typ Interné listy
8 správa o rešerši 14.05.2020 Typ Interné listy
9 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 14.05.2020 Typ Odoslané
10 Odpoveď na správu úradu 18.06.2020 Typ Doručené
10a Opis 18.06.2020 Typ Doručené
10b Sprievodný list 18.06.2020 Typ Doručené
11 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 24.07.2020 Typ Odoslané
12 Odpoveď na správu úradu 24.09.2020 Typ Doručené
12a Opis 24.09.2020 Typ Doručené
12b Sprievodný list 24.09.2020 Typ Doručené
13 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 30.09.2020 Typ Odoslané
14 Odpoveď na správu úradu 06.11.2020 Typ Doručené
14a Sprievodný list 06.11.2020 Typ Doručené
14b Opis 06.11.2020 Typ Doručené
15 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 07.01.2021 Typ Odoslané
16 Odpoveď na správu / výzvu úradu 12.01.2021 Typ Doručené
16a Opis 12.01.2021 Typ Doručené
16b Sprievodný list 12.01.2021 Typ Doručené
17 pokyn na udelenie 20.01.2021 Typ Interné listy
18 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 15.02.2021 Typ Odoslané
19 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 23.02.2021 Typ Platba
20 rozhodnutie o udelení patentu 25.02.2021 Typ Odoslané
21 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 10.05.2021 Typ Odoslané
PP 80-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku