Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 80-2017
(11)  Patent Number  288850 
(21)  Application Number  80-2017 
(22)  Application Date  16.08.2017 
(24)  Date from Which Patent Has Effect  12.05.2021 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  01.03.2019 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public  29.03.2021 
(51)  International Patent Classification  B23K 1/012   
(54)  Title  Spôsob spojitého riadenia teplotného profilu pretavovania spájkovacej pasty v prostredí nasýtených pár vriacej kvapaliny 
(57)  Abstract  Spôsob je založený na monitorovaní zmeny teploty na povrchu dosky plošného spoja, ktoré je realizované pomocou 32-bitového priemyselného mikrokontroléra s aplikáciou softvérového regulátora za súčasnej plynulej regulácie horizontálnej polohy dosky plošného spoja nad hladinou vriacej kvapaliny krokovým motorom, a ako aj regulácie ohrevu kvapaliny. Tým sa dosiahne podstatné skrátenie času pri dolaďovaní parametrov na dodržanie zadefinovanej línie teplotného profilu pretavovania spájkovacej pasty. Šetrí tiež energiu pri dodržaní požadovaných podmienok na pretavovanie spájkovacích pást v elektronike. 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 9, 040 01 Košice; SK 
(72)  Inventor(s)  Livovský Ľubomír, Ing., PhD.; Tri hôrky 13, 040 11 Košice 1; SK;
Pietriková Alena, prof. Ing., CSc.; Exnárova 23, 040 22 Košice 22; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Published Patent  PDF 
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  No 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Patent in Force minimum until  16.08.2021 
   Patent in Force maximum until  16.08.2037 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 01.03.2019 03/2019 BA9A
2 Udelené patenty 12.05.2021 09/2021 FG4A
 
PP 80-2017
S/N Fee Title Date Year Fee
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 04.03.2021 4 148,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 80-2017
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 16.08.2017 Type Delivered
1a Sprievodný list 16.08.2017 Type Delivered
1b Opis 16.08.2017 Type Delivered
1c Patentové nároky 16.08.2017 Type Delivered
1d Anotácia 16.08.2017 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 17.08.2017 Type Delivered
3 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 25.08.2017 Type Payment
4 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 25.08.2017 Type Payment
5 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 30.08.2017 Type Delivered
5a Oznámenie k poplatkom 30.08.2017 Type Delivered
6 záznam o vykonaní predbežného prieskum 14.01.2019 Type Internal Letter
7 pokyn na zverejnenie PP 14.01.2019 Type Internal Letter
8 správa o rešerši 14.05.2020 Type Internal Letter
9 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 14.05.2020 Type Sent document
10 Odpoveď na správu úradu 18.06.2020 Type Delivered
10a Opis 18.06.2020 Type Delivered
10b Sprievodný list 18.06.2020 Type Delivered
11 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 24.07.2020 Type Sent document
12 Odpoveď na správu úradu 24.09.2020 Type Delivered
12a Opis 24.09.2020 Type Delivered
12b Sprievodný list 24.09.2020 Type Delivered
13 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 30.09.2020 Type Sent document
14 Odpoveď na správu úradu 06.11.2020 Type Delivered
14a Sprievodný list 06.11.2020 Type Delivered
14b Opis 06.11.2020 Type Delivered
15 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 07.01.2021 Type Sent document
16 Odpoveď na správu / výzvu úradu 12.01.2021 Type Delivered
16a Opis 12.01.2021 Type Delivered
16b Sprievodný list 12.01.2021 Type Delivered
17 pokyn na udelenie 20.01.2021 Type Internal Letter
18 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 15.02.2021 Type Sent document
19 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 23.02.2021 Type Payment
20 rozhodnutie o udelení patentu 25.02.2021 Type Sent document
21 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 10.05.2021 Type Sent document
PP 80-2017
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku