Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 8-2021
(11)  Číslo patentu  288998 
(21)  Číslo prihlášky  8-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  28.10.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  14.09.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  28.04.2021 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  25.08.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B09B 3/00  B09B 3/40  F23G 5/02  C05F 17/00   
(54)  Názov  Zariadenie na spracovanie organických odpadov a spôsob spracovania odpadu 
(57)  Anotácia  Zariadenie na spracovanie organických odpadov má vnútri umiestnené tri samostatné komory z nehrdzavejúcej ocele, prvú komoru (1a), druhú komoru (1b) a tretiu komoru (1c), pričom každá z komôr má vlastné tlakovacie potrubie s prepúšťacím ventilom (2) a výhrevné hady (3) na ohrev komôr, a komory (1a), (1b), (1c) sú spojené s fermentorom (14), pričom sú vzájomne prepojené hadicovým potrubím (4), a to je ďalej spojené s miešacími časťami (5) zariadenia, ktoré sú poháňané kompresorom (6), a sú pripojené cez prvý ventil (10) a následne umiestnený externý hadicový systém (9) k vonkajšej potrubnej trase (7) producenta na vypúšťanie enzymaticky upraveného odpadu (8), pričom zariadenie má výstup cez druhý ventil (11) napojený na externý fermentor (14), dofermentor (13) alebo na externé bioplynové zariadenie (12). Na spracovanie organických odpadov sa použije zariadenie tak, že miešacie časti (5) zariadenia sa pripoja k vonkajšej potrubnej trase (7) producenta, odkiaľ sa vpustí odpad (8) cez externý hadicový systém (9) a prvý ventil (10). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  CONFORMITY s.r.o.; Pionierska 352/10, Sliač 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Jančová Eva, Ing.; Pionierska 352/10, 962 31 Sliač; SK;
Jančová Slávka, Ing.; Pionierska 352/10, 962 31 Sliač; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Ing. Zuzana Girmanová - GIRMAN IP MANAGEMENT; Olivová 10, 949 01 Nitra 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  158-2019 
   Minimálna platnosť do  28.10.2023 
   Maximálna platnosť do  28.10.2039 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 28.04.2021 8/2021 BA9A
2 Udelené patenty 14.09.2022 17/2022 FG4A
 
PP 8-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 01.03.2021 58,00 EUR
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 01.03.2021 30,00 EUR
Poplatok za vydanie patentovej listiny 19.07.2022 86,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 8-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 08.08.2022 148,50 EUR 4

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 8-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 15.02.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 15.02.2021 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 15.02.2021 Typ Doručené
Opis 15.02.2021 Typ Doručené
Patentové nároky 15.02.2021 Typ Doručené
Plná moc 15.02.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 15.02.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 15.02.2021 Typ Doručené
Výkresy 15.02.2021 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 15.02.2021 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 15.02.2021 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 16.02.2021 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 24.02.2021 Typ Odoslané
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 03.03.2021 Typ Platba
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 03.03.2021 Typ Platba
pokyn na zverejnenie PP 08.03.2021 Typ Interné listy
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 11.03.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 11.03.2021 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 24.06.2022 Typ Odoslané Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
rozhodnutie o udelení patentu 25.07.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní patentovej listiny 19.09.2022 Typ Odoslané
PP 8-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku