Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 8-2018
(11)  Patent Number  288803 
(21)  Application Number  8-2018 
(22)  Application Date  27.05.2016 
(24)  Date from Which Patent Has Effect  02.12.2020 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  02.05.2018 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public  28.10.2020 
(51)  International Patent Classification  B66C 23/42  B66C 23/62  E02F 9/14   
(54)  Title  Prídavné žeriavové zariadenie 
(57)  Abstract  Prídavné žeriavové zariadenie obsahuje upínač (1), na ktorom sú jedným koncom pohyblivo upevnené ramená (2, 2') a lineárny hydraulický motor (3). Tento je zároveň cez spoločný spoj pohyblivo prepojený s druhým koncom ramien (2, 2') na účel ich pohybu. Ramená (2, 2') môžu byť tiež k upínaču (1) upevnené pevne a lineárny hydraulický motor (3) pohyblivo prepojený s jedným koncom pohyblivej páky (5). Tá je cez spoločný spoj otočne spojená s druhým koncom ramien (2, 2'). Na druhom konci ramien (2, 2') alebo na druhom konci pohyblivej páky (5) je otočne upevnený upínací prvok (4). Lineárny hydraulický motor (3) môže byť k upínaču (1) pohyblivo upevnený tiež cez priečnik (7) na ramenách (2, 2') a ramená (2, 2') pevne upevnené k upínaču (1) môžu byť spevnené výstuhami (6, 6'). 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina; SK 
(72)  Inventor(s)  Baniari Vladislav, Ing.; Dolná Ždaňa 52, 966 01 Dolná Ždaňa; SK;
Vaško Milan, doc. Ing., PhD.; Kvačalova 39 , 010 04 Žilina; SK;
Kopas Peter, Ing., PhD.; Bystrička 261, 038 04 Martin; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Published Patent  PDF 
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  No 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application  50070-2016 
   Patent in Force minimum until  27.05.2023 
   Patent in Force maximum until  27.05.2036 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 02.05.2018 5/2018 BA9A
2 Udelené patenty 02.12.2020 12/2020 FG4A
 
PP 8-2018
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 12.02.2018 60,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 11.07.2018 116,00 EUR
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 23.09.2020 126,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 8-2018
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 15.10.2020 248,00 EUR 5
2 53 udržiavací poplatok za patent za 6. rok 14.05.2021 116,00 EUR 6
3 54 udržiavací poplatok za patent za 7. rok 28.01.2022 132,50 EUR 7

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 8-2018
S/N Item Name Date Type Document Payment
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 23.01.2018 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
1a Plná moc 23.01.2018 Type Delivered
1b Opis 23.01.2018 Type Delivered
1c Patentové nároky 23.01.2018 Type Delivered
1d Výkresy 23.01.2018 Type Delivered
1e Obrázok k anotácii 23.01.2018 Type Delivered
1f Anotácia 23.01.2018 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 19.03.2018 Type Delivered
3 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 13.02.2018 Type Payment
4 záznam o vykonaní predbežného prieskum 21.02.2018 Type Internal Letter
5 pokyn na zverejnenie PP 21.02.2018 Type Internal Letter
6 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 13.06.2018 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
7 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 12.07.2018 Type Payment
8 správa o rešerši 04.09.2020 Type Internal Letter
9 pokyn na udelenie 04.09.2020 Type Internal Letter
10 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 18.09.2020 Type Sent document
11 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 24.09.2020 Type Payment
12 rozhodnutie o udelení patentu 28.09.2020 Type Sent document
13 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 30.11.2020 Type Sent document
PP 8-2018
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku