Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 8-2018
(11)  Číslo patentu  288803 
(21)  Číslo prihlášky  8-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  27.05.2016 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  02.12.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.05.2018 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  28.10.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B66C 23/42  B66C 23/62  E02F 9/14   
(54)  Názov  Prídavné žeriavové zariadenie 
(57)  Anotácia  Prídavné žeriavové zariadenie obsahuje upínač (1), na ktorom sú jedným koncom pohyblivo upevnené ramená (2, 2') a lineárny hydraulický motor (3). Tento je zároveň cez spoločný spoj pohyblivo prepojený s druhým koncom ramien (2, 2') na účel ich pohybu. Ramená (2, 2') môžu byť tiež k upínaču (1) upevnené pevne a lineárny hydraulický motor (3) pohyblivo prepojený s jedným koncom pohyblivej páky (5). Tá je cez spoločný spoj otočne spojená s druhým koncom ramien (2, 2'). Na druhom konci ramien (2, 2') alebo na druhom konci pohyblivej páky (5) je otočne upevnený upínací prvok (4). Lineárny hydraulický motor (3) môže byť k upínaču (1) pohyblivo upevnený tiež cez priečnik (7) na ramenách (2, 2') a ramená (2, 2') pevne upevnené k upínaču (1) môžu byť spevnené výstuhami (6, 6'). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Baniari Vladislav, Ing.; Dolná Ždaňa 52, 966 01 Dolná Ždaňa; SK;
Vaško Milan, doc. Ing., PhD.; Kvačalova 39 , 010 04 Žilina; SK;
Kopas Peter, Ing., PhD.; Bystrička 261, 038 04 Martin; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  50070-2016 
   Minimálna platnosť do  27.05.2023 
   Maximálna platnosť do  27.05.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 02.05.2018 5/2018 BA9A
2 Udelené patenty 02.12.2020 12/2020 FG4A
 
PP 8-2018
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 12.02.2018 60,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 11.07.2018 116,00 EUR
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 23.09.2020 126,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 8-2018
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 15.10.2020 248,00 EUR 5
2 53 udržiavací poplatok za patent za 6. rok 14.05.2021 116,00 EUR 6
3 54 udržiavací poplatok za patent za 7. rok 28.01.2022 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 8-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 23.01.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
1a Plná moc 23.01.2018 Typ Doručené
1b Opis 23.01.2018 Typ Doručené
1c Patentové nároky 23.01.2018 Typ Doručené
1d Výkresy 23.01.2018 Typ Doručené
1e Obrázok k anotácii 23.01.2018 Typ Doručené
1f Anotácia 23.01.2018 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 19.03.2018 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 13.02.2018 Typ Platba
4 záznam o vykonaní predbežného prieskum 21.02.2018 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie PP 21.02.2018 Typ Interné listy
6 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 13.06.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
7 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 12.07.2018 Typ Platba
8 správa o rešerši 04.09.2020 Typ Interné listy
9 pokyn na udelenie 04.09.2020 Typ Interné listy
10 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 18.09.2020 Typ Odoslané
11 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 24.09.2020 Typ Platba
12 rozhodnutie o udelení patentu 28.09.2020 Typ Odoslané
13 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 30.11.2020 Typ Odoslané
PP 8-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku