Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 79-2018
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  79-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  21.08.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.03.2020 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01C 1/00  A01C 1/06  A01C 1/08   
(54)  Názov  Spôsob predsejbovej úpravy rastlinných semien a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu 
(57)  Anotácia  Spôsob predsejbovej úpravy rastlinných semien využíva nízkoteplotnú plazmu v kombinácii s následnou povrchovou úpravou semien pomocou moridla, pričom nízkoteplotná plazma je generovaná pri atmosférickom tlaku vo vzduchu alebo inom bežnom pracovnom plyne. Moridlo je možné po úprave semien plazmou aplikovať v nižšej dávke. Ďalej je opísané zariadenie umožňujúce vykonávanie tohto spôsobu pozostávajúce z bloku na povrchovú úpravu semien plazmou a z bloku na následnú povrchovú úpravu semien moridlom. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava - mestská časť Staré Mesto; SK;
Univerzita Komenského v Bratislave; Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava - mestská časť Staré Mesto; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Zahoranová Anna, doc. RNDr., PhD.; Bernolákovská 52, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK;
Černák Mirko, prof. RNDr., CSc.; Devínska Nová Ves 7139, 841 08 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves; SK;
Kováčik Dušan, Mgr., PhD.; Bieloruská 36, 821 06 Bratislava 214; SK;
Medvecká Veronika, RNDr., PhD.; Medvedzie - Hríbiky 111, 027 44 Tvrdošín 1; SK;
Hudecová Daniela, prof. RNDr., PhD.; Saratovská 7, 841 02 Bratislava 42; SK;
Kaliňáková Barbora, Ing., PhD.; Osuského 3A, 851 03 Bratislava 5; SK;
Hoppanová Lucia, Ing.; Kmeťovo 213, 941 62 Kmeťovo; SK;
Šimončicová Juliana, Ing.; Škultétyho ulica 12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 03.03.2020 03/2020 BA9A
 
PP 79-2018
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 79-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 21.08.2018 Typ Doručené
1a Opis 21.08.2018 Typ Doručené
1b Patentové nároky 21.08.2018 Typ Doručené
1c Výkresy 21.08.2018 Typ Doručené
1d Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 21.08.2018 Typ Doručené
2 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 21.08.2018 Typ Doručené
3 Potvrdenie o podaní 22.08.2018 Typ Doručené
4 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 13.09.2018 Typ Odoslané
5 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 24.09.2018 Typ Platba
6 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 26.09.2018 Typ Platba
7 výzva na predloženie plnej moci 01.10.2018 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 06.12.2018 Typ Doručené
8a Sprievodný list 06.12.2018 Typ Doručené
8b Plná moc 06.12.2018 Typ Doručené
8c Plná moc 06.12.2018 Typ Doručené
8d Plná moc 06.12.2018 Typ Doručené
8e Plná moc 06.12.2018 Typ Doručené
8f Odpoveď na správu úradu 06.12.2018 Typ Doručené
9 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 20.03.2019 Typ Doručené
9a Sprievodný list 20.03.2019 Typ Doručené
11 pokyn na zverejnenie PP 05.11.2019 Typ Interné listy
PP 79-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku