Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 784-2002
(11)  Patent Number  285442 
(21)  Application Number  784-2002 
(22)  Application Date  03.06.2002 
(24)  Date from Which Patent Has Effect  04.01.2007 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  08.01.2004 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public  28.12.2006 
(51)  International Patent Classification  C07C 33/04  C07C 29/38   
(54)  Title  Spôsob prípravy acetylenického alkoholu a/alebo diolu 
(57)  Abstract  Spôsob výroby 2,4,7,9-tetrametyl-5-decín-4,7-diolu a/alebo 3,5-dimetyl-1-hexin-3-olu etinyláciou metylizobutylketónu katalyzovanou alkoholátom draselným je charakterizovaný tým, že sa uskutočňuje v prostredí tetrahydronaftalénu. Reakcia acetylénu s metylizobutylketónom sa uskutočňuje pri teplote 5 až 50 °C a tlaku acetylénu do 50 kPa. 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  VUP, a. s.; Nábrežná 4, 971 04 Prievidza; SK;
FORTISCHEM a. s.; M. R. Štefánika 1, 972 71 Nováky; SK 
(72)  Inventor(s)  Grolmus Peter, Ing., CSc.; Jaseňova 7, 971 01 Prievidza; SK;
Peterka Miroslav, Ing., CSc.; Dúbravská 935/14, 971 01 Prievidza; SK;
Matisová Marta, RNDr., CSc.; Liešťany 86, 972 24 Liešťany; SK;
Kavala Miroslav, Ing., CSc.; Šoltésovej 1/1, 971 01 Prievidza; SK;
Komora Ladislav, Ing., CSc.; A. Stodolu 9/1, 971 01 Prievidza; SK;
Beňo Ľuboš, RNDr.; Šafárika 12/1, 971 01 Prievidza; SK;
Hojč Ján, Ing.; Bjornsonova 42/2, 971 01 Prievidza; SK;
Boríšek Igor, Ing.; ul. Sovietskej armády 911/13, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Published Patent  PDF 
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  Yes 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Patent in Force minimum until  03.06.2022 
   Patent in Force maximum until  03.06.2022 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 08.01.2004 01/2004 BA9A
2 Udelené patenty 04.01.2007 01/2007 FG4A
3 Ponuky licencií na patenty 06.08.2009 08/2009 QA4A
4 Prevody a prechody práv na patenty 03.04.2013 04/2013 PC4A
5 Prevody a prechody práv na patenty 03.04.2013 04/2013 PC4A
6 Zmeny dispozičných práv na patenty (zálohy) 04.11.2014 11/2014 PD4A
7 Zmeny dispozičných práv na patenty (ukončenie zálohov) 01.07.2016 07/2016 PD4A
 
PP 784-2002
S/N Fee Title Date Year Fee
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 08.03.2007 5 4 800,00 SKK
2 23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) 11.05.2007 6 1 900,00 SKK
3 23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) 26.05.2008 7 4 000,00 SKK
4 23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) 27.05.2009 8 74,50 EUR
5 30 doplatok za udržiavanie platnosti patentu 18.06.2009 8 74,50 EUR
6 23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) 05.05.2010 9 82,75 EUR
7 23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) 30.05.2011 10 99,50 EUR
8 58 udržiavací poplatok za patent za 11. rok 31.05.2012 11 116,00 EUR
9 59 udržiavací poplatok za patent za 12. rok 28.05.2013 12 132,75 EUR
10 60 udržiavací poplatok za patent za 13. rok 29.05.2014 13 149,25 EUR
11 61 udržiavací poplatok za patent za 14. rok 01.06.2015 14 165,75 EUR
12 62 udržiavací poplatok za patent za 15. rok 01.06.2016 15 182,50 EUR
13 63 udržiavací poplatok za patent za 16. rok 01.06.2017 16 199,00 EUR
14 64 udržiavací poplatok za patent za 17. rok 25.05.2018 17 232,25 EUR
15 65 udržiavací poplatok za patent za 18. rok 27.05.2019 18 265,50 EUR
16 66 udržiavací poplatok za patent za 19. rok 28.05.2020 19 298,50 EUR
17 67 udržiavací poplatok za patent za 20. rok 25.05.2021 20 331,75 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 784-2002
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 03.06.2002 Type Delivered
1a Opis 03.06.2002 Type Delivered
1b Patentové nároky 03.06.2002 Type Delivered
1c Anotácia 03.06.2002 Type Delivered
2 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 24.06.2002 Type Payment
3 pokyn na zverejnenie PP 09.10.2003 Type Internal Letter
4 uplynutie lehoty na podanie žiadosti o vykonanie ÚP 07.04.2005 Type Sent document
5 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 13.05.2005 Type Payment
6 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 16.05.2005 Type Delivered
6a Oznámenie k poplatkom 16.05.2005 Type Delivered
7 správa o rešerši 21.09.2006 Type Internal Letter
8 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 22.09.2006 Type Sent document
9 Odpoveď na správu úradu 04.10.2006 Type Delivered
10 pokyn na udelenie 06.10.2006 Type Internal Letter
11 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 09.11.2006 Type Sent document
12 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 22.11.2006 Type Payment
13 rozhodnutie o udelení patentu 27.11.2006 Type Sent document
14 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 17.01.2007 Type Sent document
15 výzva na zaplatenie poplatku/doplatku za udržiavanie P v platnosti 02.06.2009 Type Sent document
16 Ponuka licencie 04.06.2009 Type Delivered
17 oznámenie o zápise ponuky licencie 12.06.2009 Type Sent document
18 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 17.09.2009 Type Delivered
18a Doplnenie materiálov 17.09.2009 Type Delivered
19 vyžiadanie poplatku 12.10.2009 Type Sent document
20 Žiadosť o poskytnutie súčinnosti 12.11.2009 Type Delivered
21 rozhodnutie o zastavení konania (nezaplatenie poplatku) 20.11.2009 Type Sent document
22 všeobecný referátnik 07.12.2009 Type Sent document
23 Žiadosť o zápis prevodu/prechodu práv 31.08.2012 Type Delivered
23a Zmluva o prevode práv 31.08.2012 Type Delivered
23b Doplnenie materiálov 31.08.2012 Type Delivered
24 vyžiadanie poplatku 30.10.2012 Type Sent document
25 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 15.11.2012 Type Payment
26 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 27.11.2012 Type Sent document
27 Odpoveď na správu úradu 12.12.2012 Type Delivered
27a Doplnenie materiálov 12.12.2012 Type Delivered
28 vyžiadanie poplatku 17.12.2012 Type Sent document
29 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 08.01.2013 Type Payment
30 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 22.01.2013 Type Sent document
31 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 22.01.2013 Type Sent document
32 Odpoveď na správu úradu 13.02.2013 Type Delivered
32a Doplnenie materiálov 13.02.2013 Type Delivered
33 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 20.02.2013 Type Sent document
34 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 20.06.2014 Type Delivered
34a Doplnenie materiálov 20.06.2014 Type Delivered
35 vyžiadanie poplatku 01.07.2014 Type Sent document
36 25 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 04.08.2014 Type Payment
37 rozhodnutie o zastavení konania (nezaplatenie poplatku) 01.08.2014 Type Sent document
38 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 28.08.2014 Type Delivered
38a Oznámenie k poplatkom 28.08.2014 Type Delivered
39 výsledok prieskumu žiadosti o zápis záložného práva 12.09.2014 Type Sent document
40 Plná moc 20.10.2014 Type Delivered
41 oznámenie o zápise záložného práva 24.10.2014 Type Sent document
42 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 03.05.2016 Type Delivered
42a Doklad preukazujúci zánik záložného práva 03.05.2016 Type Delivered
42b Výpis z obchodného registra 03.05.2016 Type Delivered
43 25 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 19.05.2016 Type Payment
44 Odpoveď na správu úradu 20.05.2016 Type Delivered
45 oznámenie o zápise ukončenia záložného práva 02.06.2016 Type Sent document
46 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 09.09.2021 Type Delivered
46a Sprievodný list 09.09.2021 Type Delivered
46b Osvedčovacia doložka 09.09.2021 Type Delivered
46c Doklad o zriadení záložného práva 09.09.2021 Type Delivered
46d Osvedčovacia doložka 09.09.2021 Type Delivered
46e Plná moc 09.09.2021 Type Delivered
46f Príloha inde neuvedená 09.09.2021 Type Delivered
47 25 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 14.09.2021 Type Payment
PP 784-2002
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Prevod majiteľa 18.02.2013 VUP, a. s. VUP, a. s.
Via Chem Slovakia, a.s. Novácke chemické závody, a. s.
2 Prevod majiteľa 18.02.2013 VUP, a. s. VUP, a. s.
FORTISCHEM a. s. Via Chem Slovakia, a.s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku