Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 784-2002
(11)  Číslo patentu  285442 
(21)  Číslo prihlášky  784-2002 
(22)  Dátum podania prihlášky  03.06.2002 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  04.01.2007 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  08.01.2004 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  28.12.2006 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07C 33/04  C07C 29/38   
(54)  Názov  Spôsob prípravy acetylenického alkoholu a/alebo diolu 
(57)  Anotácia  Spôsob výroby 2,4,7,9-tetrametyl-5-decín-4,7-diolu a/alebo 3,5-dimetyl-1-hexin-3-olu etinyláciou metylizobutylketónu katalyzovanou alkoholátom draselným je charakterizovaný tým, že sa uskutočňuje v prostredí tetrahydronaftalénu. Reakcia acetylénu s metylizobutylketónom sa uskutočňuje pri teplote 5 až 50 °C a tlaku acetylénu do 50 kPa. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  VUP, a.s.; Nábrežná 4, Prievidza;
FORTISCHEM a. s.; M. R. Štefánika 1, 972 71 Nováky; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Grolmus Peter, Ing., CSc.; Jaseňova 7, 971 01 Prievidza; SK;
Peterka Miroslav, Ing., CSc.; Dúbravská 935/14, 971 01 Prievidza; SK;
Matisová Marta, RNDr., CSc.; Liešťany 86, 972 24 Liešťany; SK;
Kavala Miroslav, Ing., CSc.; Šoltésovej 1/1, 971 01 Prievidza; SK;
Komora Ladislav, Ing., CSc.; A. Stodolu 9/1, 971 01 Prievidza; SK;
Beňo Ľuboš, RNDr.; Šafárika 12/1, 971 01 Prievidza; SK;
Hojč Ján, Ing.; Bjornsonova 42/2, 971 01 Prievidza; SK;
Boríšek Igor, Ing.; ul. Sovietskej armády 911/13, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Áno 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu  03.06.2022 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  03.06.2022 
   Maximálna platnosť do  03.06.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Uplynutím doby platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 08.01.2004 1/2004 BA9A
2 Udelené patenty 04.01.2007 1/2007 FG4A
3 Ponuky licencií na patenty 06.08.2009 8/2009 QA4A
4 Prevody a prechody práv na patenty 03.04.2013 4/2013 PC4A
5 Prevody a prechody práv na patenty 03.04.2013 4/2013 PC4A
6 Zmeny dispozičných práv na patenty (zálohy) 04.11.2014 11/2014 PD4A
7 Zmeny dispozičných práv na patenty (ukončenie zálohov) 01.07.2016 7/2016 PD4A
8 Zmeny dispozičných práv na patenty (zálohy) 29.09.2021 18/2021 PD4A
9 Zaniknuté patenty uplynutím doby platnosti 30.06.2022 12/2022 MK4A
 
PP 784-2002
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 19.06.2002 1 600,00 SKK
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 11.05.2005 2 500,00 SKK
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 20.11.2006 1 330,00 SKK
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 13.11.2012 26,50 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 04.01.2013 27,00 EUR
25 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 30.07.2014 17,00 EUR
25 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 17.05.2016 17,00 EUR
25 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 09.09.2021 10,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 784-2002
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 08.03.2007 4 800,00 SKK 5
23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) 11.05.2007 1 900,00 SKK 6
23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) 26.05.2008 4 000,00 SKK 7
23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) 27.05.2009 74,50 EUR 8
30 doplatok za udržiavanie platnosti patentu 18.06.2009 74,50 EUR 8
23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) 05.05.2010 82,75 EUR 9
23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) 30.05.2011 99,50 EUR 10
58 udržiavací poplatok za patent za 11. rok 31.05.2012 116,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za patent za 12. rok 28.05.2013 132,75 EUR 12
60 udržiavací poplatok za patent za 13. rok 29.05.2014 149,25 EUR 13
61 udržiavací poplatok za patent za 14. rok 01.06.2015 165,75 EUR 14
62 udržiavací poplatok za patent za 15. rok 01.06.2016 182,50 EUR 15
63 udržiavací poplatok za patent za 16. rok 01.06.2017 199,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za patent za 17. rok 25.05.2018 232,25 EUR 17
65 udržiavací poplatok za patent za 18. rok 27.05.2019 265,50 EUR 18
66 udržiavací poplatok za patent za 19. rok 28.05.2020 298,50 EUR 19
67 udržiavací poplatok za patent za 20. rok 25.05.2021 331,75 EUR 20

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 784-2002
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 03.06.2002 Typ Doručené
Anotácia 03.06.2002 Typ Doručené
Opis 03.06.2002 Typ Doručené
Patentové nároky 03.06.2002 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 24.06.2002 Typ Platba
pokyn na zverejnenie PP 09.10.2003 Typ Interné listy
uplynutie lehoty na podanie žiadosti o vykonanie ÚP 07.04.2005 Typ Odoslané
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 13.05.2005 Typ Platba
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 16.05.2005 Typ Doručené
Oznámenie k poplatkom 16.05.2005 Typ Doručené
správa o rešerši 21.09.2006 Typ Interné listy
správa o úplnom prieskume - formálne chyby 22.09.2006 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 04.10.2006 Typ Doručené
pokyn na udelenie 06.10.2006 Typ Interné listy Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 09.11.2006 Typ Odoslané
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 22.11.2006 Typ Platba
rozhodnutie o udelení patentu 27.11.2006 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní patentovej listiny 17.01.2007 Typ Odoslané
výzva na zaplatenie poplatku/doplatku za udržiavanie P v platnosti 02.06.2009 Typ Odoslané
Ponuka licencie 04.06.2009 Typ Doručené
oznámenie o zápise ponuky licencie 12.06.2009 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis záložného práva do registra 17.09.2009 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 17.09.2009 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 12.10.2009 Typ Odoslané
Žiadosť o poskytnutie súčinnosti 12.11.2009 Typ Doručené
rozhodnutie o zastavení konania (nezaplatenie poplatku) 20.11.2009 Typ Odoslané
všeobecný referátnik 07.12.2009 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu/prechodu práv 31.08.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doplnenie materiálov 31.08.2012 Typ Doručené
Zmluva o prevode práv 31.08.2012 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 30.10.2012 Typ Odoslané
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 15.11.2012 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 27.11.2012 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 12.12.2012 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 12.12.2012 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 17.12.2012 Typ Odoslané
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 08.01.2013 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 22.01.2013 Typ Odoslané
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 22.01.2013 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 13.02.2013 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 13.02.2013 Typ Doručené
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 20.02.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis záložného práva do registra 20.06.2014 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doplnenie materiálov 20.06.2014 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 01.07.2014 Typ Odoslané
rozhodnutie o zastavení konania (nezaplatenie poplatku) 01.08.2014 Typ Odoslané
25 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 04.08.2014 Typ Platba
Žiadosť o zápis záložného práva do registra 28.08.2014 Typ Doručené
Oznámenie k poplatkom 28.08.2014 Typ Doručené
výsledok prieskumu žiadosti o zápis záložného práva 12.09.2014 Typ Odoslané
Plná moc 20.10.2014 Typ Doručené
oznámenie o zápise záložného práva 24.10.2014 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 03.05.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad preukazujúci zánik záložného práva 03.05.2016 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 03.05.2016 Typ Doručené
25 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 19.05.2016 Typ Platba
Odpoveď na správu úradu 20.05.2016 Typ Doručené
oznámenie o zápise ukončenia záložného práva 02.06.2016 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis záložného práva do registra 09.09.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o zriadení záložného práva 09.09.2021 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 09.09.2021 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 09.09.2021 Typ Doručené
Plná moc 09.09.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 09.09.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 09.09.2021 Typ Doručené
25 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 14.09.2021 Typ Platba
oznámenie o zápise záložného práva 21.09.2021 Typ Odoslané
PP 784-2002
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 18.02.2013 VUP, a. s. Novácke chemické závody, a. s.
Via Chem Slovakia, a.s. VUP, a. s.
2 Prevod majiteľa 18.02.2013 FORTISCHEM a. s. VUP, a. s.
VUP, a. s. Via Chem Slovakia, a.s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku