Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 784-2002
(11)  Číslo patentu  285442 
(21)  Číslo prihlášky  784-2002 
(22)  Dátum podania prihlášky  03.06.2002 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  04.01.2007 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  08.01.2004 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  28.12.2006 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07C 33/04  C07C 29/38   
(54)  Názov  Spôsob prípravy acetylenického alkoholu a/alebo diolu 
(57)  Anotácia  Spôsob výroby 2,4,7,9-tetrametyl-5-decín-4,7-diolu a/alebo 3,5-dimetyl-1-hexin-3-olu etinyláciou metylizobutylketónu katalyzovanou alkoholátom draselným je charakterizovaný tým, že sa uskutočňuje v prostredí tetrahydronaftalénu. Reakcia acetylénu s metylizobutylketónom sa uskutočňuje pri teplote 5 až 50 °C a tlaku acetylénu do 50 kPa. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  VUP, a. s.; Nábrežná 4, 971 04 Prievidza; SK;
FORTISCHEM a. s.; M. R. Štefánika 1, 972 71 Nováky; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Grolmus Peter, Ing., CSc.; Jaseňova 7, 971 01 Prievidza; SK;
Peterka Miroslav, Ing., CSc.; Dúbravská 935/14, 971 01 Prievidza; SK;
Matisová Marta, RNDr., CSc.; Liešťany 86, 972 24 Liešťany; SK;
Kavala Miroslav, Ing., CSc.; Šoltésovej 1/1, 971 01 Prievidza; SK;
Komora Ladislav, Ing., CSc.; A. Stodolu 9/1, 971 01 Prievidza; SK;
Beňo Ľuboš, RNDr.; Šafárika 12/1, 971 01 Prievidza; SK;
Hojč Ján, Ing.; Bjornsonova 42/2, 971 01 Prievidza; SK;
Boríšek Igor, Ing.; ul. Sovietskej armády 911/13, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Áno 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Áno 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  03.06.2022 
   Maximálna platnosť do  03.06.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 08.01.2004 1/2004 BA9A
2 Udelené patenty 04.01.2007 1/2007 FG4A
3 Ponuky licencií na patenty 06.08.2009 8/2009 QA4A
4 Prevody a prechody práv na patenty 03.04.2013 4/2013 PC4A
5 Prevody a prechody práv na patenty 03.04.2013 4/2013 PC4A
6 Zmeny dispozičných práv na patenty (zálohy) 04.11.2014 11/2014 PD4A
7 Zmeny dispozičných práv na patenty (ukončenie zálohov) 01.07.2016 7/2016 PD4A
8 Zmeny dispozičných práv na patenty (zálohy) 29.09.2021 18/2021 PD4A
 
 
  Záložní veritelia 
Por. č. Veriteľ Účinnosť od Účinnosť do Stav
1 Nundina Limited (záložca: FORTISCHEM a. s.) 20.09.2021 platná
 
PP 784-2002
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 08.03.2007 5 4 800,00 SKK
2 23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) 11.05.2007 6 1 900,00 SKK
3 23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) 26.05.2008 7 4 000,00 SKK
4 23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) 27.05.2009 8 74,50 EUR
5 30 doplatok za udržiavanie platnosti patentu 18.06.2009 8 74,50 EUR
6 23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) 05.05.2010 9 82,75 EUR
7 23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) 30.05.2011 10 99,50 EUR
8 58 udržiavací poplatok za patent za 11. rok 31.05.2012 11 116,00 EUR
9 59 udržiavací poplatok za patent za 12. rok 28.05.2013 12 132,75 EUR
10 60 udržiavací poplatok za patent za 13. rok 29.05.2014 13 149,25 EUR
11 61 udržiavací poplatok za patent za 14. rok 01.06.2015 14 165,75 EUR
12 62 udržiavací poplatok za patent za 15. rok 01.06.2016 15 182,50 EUR
13 63 udržiavací poplatok za patent za 16. rok 01.06.2017 16 199,00 EUR
14 64 udržiavací poplatok za patent za 17. rok 25.05.2018 17 232,25 EUR
15 65 udržiavací poplatok za patent za 18. rok 27.05.2019 18 265,50 EUR
16 66 udržiavací poplatok za patent za 19. rok 28.05.2020 19 298,50 EUR
17 67 udržiavací poplatok za patent za 20. rok 25.05.2021 20 331,75 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 784-2002
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 03.06.2002 Typ Doručené
1a Opis 03.06.2002 Typ Doručené
1b Patentové nároky 03.06.2002 Typ Doručené
1c Anotácia 03.06.2002 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 24.06.2002 Typ Platba
3 pokyn na zverejnenie PP 09.10.2003 Typ Interné listy
4 uplynutie lehoty na podanie žiadosti o vykonanie ÚP 07.04.2005 Typ Odoslané
5 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 13.05.2005 Typ Platba
6 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 16.05.2005 Typ Doručené
6a Oznámenie k poplatkom 16.05.2005 Typ Doručené
7 správa o rešerši 21.09.2006 Typ Interné listy
8 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 22.09.2006 Typ Odoslané
9 Odpoveď na správu úradu 04.10.2006 Typ Doručené
10 pokyn na udelenie 06.10.2006 Typ Interné listy
11 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 09.11.2006 Typ Odoslané
12 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 22.11.2006 Typ Platba
13 rozhodnutie o udelení patentu 27.11.2006 Typ Odoslané
14 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 17.01.2007 Typ Odoslané
15 výzva na zaplatenie poplatku/doplatku za udržiavanie P v platnosti 02.06.2009 Typ Odoslané
16 Ponuka licencie 04.06.2009 Typ Doručené
17 oznámenie o zápise ponuky licencie 12.06.2009 Typ Odoslané
18 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 17.09.2009 Typ Doručené
18a Doplnenie materiálov 17.09.2009 Typ Doručené
19 vyžiadanie poplatku 12.10.2009 Typ Odoslané
20 Žiadosť o poskytnutie súčinnosti 12.11.2009 Typ Doručené
21 rozhodnutie o zastavení konania (nezaplatenie poplatku) 20.11.2009 Typ Odoslané
22 všeobecný referátnik 07.12.2009 Typ Odoslané
23 Žiadosť o zápis prevodu/prechodu práv 31.08.2012 Typ Doručené
23a Zmluva o prevode práv 31.08.2012 Typ Doručené
23b Doplnenie materiálov 31.08.2012 Typ Doručené
24 vyžiadanie poplatku 30.10.2012 Typ Odoslané
25 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 15.11.2012 Typ Platba
26 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 27.11.2012 Typ Odoslané
27 Odpoveď na správu úradu 12.12.2012 Typ Doručené
27a Doplnenie materiálov 12.12.2012 Typ Doručené
28 vyžiadanie poplatku 17.12.2012 Typ Odoslané
29 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 08.01.2013 Typ Platba
30 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 22.01.2013 Typ Odoslané
31 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 22.01.2013 Typ Odoslané
32 Odpoveď na správu úradu 13.02.2013 Typ Doručené
32a Doplnenie materiálov 13.02.2013 Typ Doručené
33 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 20.02.2013 Typ Odoslané
34 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 20.06.2014 Typ Doručené
34a Doplnenie materiálov 20.06.2014 Typ Doručené
35 vyžiadanie poplatku 01.07.2014 Typ Odoslané
36 25 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 04.08.2014 Typ Platba
37 rozhodnutie o zastavení konania (nezaplatenie poplatku) 01.08.2014 Typ Odoslané
38 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 28.08.2014 Typ Doručené
38a Oznámenie k poplatkom 28.08.2014 Typ Doručené
39 výsledok prieskumu žiadosti o zápis záložného práva 12.09.2014 Typ Odoslané
40 Plná moc 20.10.2014 Typ Doručené
41 oznámenie o zápise záložného práva 24.10.2014 Typ Odoslané
42 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 03.05.2016 Typ Doručené
42a Doklad preukazujúci zánik záložného práva 03.05.2016 Typ Doručené
42b Výpis z obchodného registra 03.05.2016 Typ Doručené
43 25 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 19.05.2016 Typ Platba
44 Odpoveď na správu úradu 20.05.2016 Typ Doručené
45 oznámenie o zápise ukončenia záložného práva 02.06.2016 Typ Odoslané
46 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 09.09.2021 Typ Doručené
46a Sprievodný list 09.09.2021 Typ Doručené
46b Osvedčovacia doložka 09.09.2021 Typ Doručené
46c Doklad o zriadení záložného práva 09.09.2021 Typ Doručené
46d Osvedčovacia doložka 09.09.2021 Typ Doručené
46e Plná moc 09.09.2021 Typ Doručené
46f Príloha inde neuvedená 09.09.2021 Typ Doručené
47 25 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 14.09.2021 Typ Platba
48 oznámenie o zápise záložného práva 21.09.2021 Typ Odoslané
PP 784-2002
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 18.02.2013 VUP, a. s. VUP, a. s.
Via Chem Slovakia, a.s. Novácke chemické závody, a. s.
2 Prevod majiteľa 18.02.2013 VUP, a. s. VUP, a. s.
FORTISCHEM a. s. Via Chem Slovakia, a.s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku