Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 78-2012
(11)  Patent Number  288589 
(21)  Application Number  78-2012 
(22)  Application Date  05.10.2012 
(24)  Date from Which Patent Has Effect  03.09.2018 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  03.06.2014 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public  21.06.2018 
(51)  International Patent Classification  G01Q 60/30  G01Q 20/04  G01Q 10/04  B82Y 35/00   
(54)  Title  Spôsob uskutočňovania lokálnej nábojovej tranzientnej analýzy 
(57)  Abstract  Spôsob uskutočňovania lokálnej nábojovej tranzientnej analýzy pomocou sondy rastrovacieho tranzientného mikroskopu sa vyznačuje tým, že sonda je umiestnená a premiestňovaná v malej vzdialenosti od zobrazovaného povrchu, vo zvolenom bode sa nastaví vhodná vzdialenosť sondy od povrchu a napájanie senzora na riadenie vzdialenosti sondy od povrchu sa vypne, uskutoční sa lokálna nábojová tranzientná spektroskopická analýza a následne sa napájanie senzora na riadenie vzdialenosti sondy od povrchu znovu zapne. Spoľahlivá analýza tranzientov je umožnená oddelením analyzovaného tranzientného prúdu od prúdu napájajúceho senzor na riadenie vzdialenosti sondy od povrchu, a to oddelením kroku nastavenia polohy sondy od kroku vlastného merania veličiny. 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Centrum vedecko-technických informácií SR; Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava; SK;
Fyzikálny ústav SAV; Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava; SK 
(72)  Inventor(s)  Lányi Štefan, Ing., DrSc.; Olivová 32, 831 01 Bratislava; SK;
Nádaždy Vojtech, Ing., CSc.; Miletičova 50, 821 08 Bratislava; SK 
(74)  Attorney(s)  GIRMAN IP Management, Girmanová Zuzana, Ing.; Olivová 10, 949 01 Nitra 1; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  zaniknutý 
   Published Patent  PDF 
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  Yes 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent  05.10.2020 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application  PCT/SK2013/000014 
   Patent in Force minimum until  05.10.2020 
   Patent in Force maximum until  05.10.2032 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings  Nezaplatením udrž. poplatku (PP) 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 03.06.2014 06/2014 BA9A
2 Udelené patenty 03.09.2018 09/2018 FG4A
3 Ponuky licencií na patenty 04.06.2019 06/2019 QA4A
4 Zaniknuté patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 23.06.2021 12/2021 MM4A
 
PP 78-2012
S/N Fee Title Date Year Fee
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 15.06.2018 7 496,50 EUR
2 55 udržiavací poplatok za patent za 8. rok 13.09.2019 8 74,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 78-2012
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 05.10.2012 Type Delivered
1a Opis 05.10.2012 Type Delivered
1b Patentové nároky 05.10.2012 Type Delivered
1c Anotácia 05.10.2012 Type Delivered
1d Výkresy 05.10.2012 Type Delivered
1e Plná moc 05.10.2012 Type Delivered
2 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 17.10.2012 Type Payment
3 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 17.10.2012 Type Payment
4 rozhodnutie o vrátení preplatku 29.10.2012 Type Sent document
5 vnútrospisový list 19.11.2012 Type Internal Letter
6 vnútrospisový list 08.10.2013 Type Internal Letter
7 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 29.10.2013 Type Payment
8 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 29.10.2013 Type Sent document
9 záznam o vykonaní predbežného prieskum 13.03.2014 Type Internal Letter
10 pokyn na zverejnenie PP 13.03.2014 Type Internal Letter
11 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 19.01.2015 Type Delivered
11a Plná moc 19.01.2015 Type Delivered
12 14 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 28.01.2015 Type Payment
13 oznámenie o zápise zmeny 13.02.2015 Type Sent document
14 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 30.06.2015 Type Delivered
15 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 02.07.2015 Type Delivered
16 Žiadosť o informáciu 07.04.2016 Type Delivered
17 správa o rešerši 23.08.2016 Type Internal Letter
18 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 24.08.2016 Type Sent document
19 Odpoveď na správu úradu 28.10.2016 Type Delivered
20 Odpoveď na správu úradu 31.10.2016 Type Delivered
20a Opis 31.10.2016 Type Delivered
20b Patentové nároky 31.10.2016 Type Delivered
20c Príloha inde neuvedená 31.10.2016 Type Delivered
21 záznam o vykonaní úplného prieskumu 14.03.2018 Type Internal Letter
22 pokyn na udelenie 14.03.2018 Type Internal Letter
23 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 25.04.2018 Type Sent document
24 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 17.05.2018 Type Payment
25 rozhodnutie o udelení patentu 22.05.2018 Type Sent document
26 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 17.08.2018 Type Sent document
27 Ponuka licencie 23.05.2019 Type Delivered
28 oznámenie o zápise ponuky licencie 31.05.2019 Type Sent document
PP 78-2012
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 11.02.2015 GIRMAN IP Management, Girmanová Zuzana, Ing. Máčajová Mária, Ing., Patentový zástupca
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku