Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 78-2012
(11)  Číslo patentu  288589 
(21)  Číslo prihlášky  78-2012 
(22)  Dátum podania prihlášky  05.10.2012 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  03.09.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.06.2014 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  21.06.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01Q 60/30  G01Q 20/04  G01Q 10/04  B82Y 35/00   
(54)  Názov  Spôsob uskutočňovania lokálnej nábojovej tranzientnej analýzy 
(57)  Anotácia  Spôsob uskutočňovania lokálnej nábojovej tranzientnej analýzy pomocou sondy rastrovacieho tranzientného mikroskopu sa vyznačuje tým, že sonda je umiestnená a premiestňovaná v malej vzdialenosti od zobrazovaného povrchu, vo zvolenom bode sa nastaví vhodná vzdialenosť sondy od povrchu a napájanie senzora na riadenie vzdialenosti sondy od povrchu sa vypne, uskutoční sa lokálna nábojová tranzientná spektroskopická analýza a následne sa napájanie senzora na riadenie vzdialenosti sondy od povrchu znovu zapne. Spoľahlivá analýza tranzientov je umožnená oddelením analyzovaného tranzientného prúdu od prúdu napájajúceho senzor na riadenie vzdialenosti sondy od povrchu, a to oddelením kroku nastavenia polohy sondy od kroku vlastného merania veličiny. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Centrum vedecko-technických informácií SR; Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava; SK;
Fyzikálny ústav SAV; Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Lányi Štefan, Ing., DrSc.; Olivová 32, 831 01 Bratislava; SK;
Nádaždy Vojtech, Ing., CSc.; Miletičova 50, 821 08 Bratislava; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  GIRMAN IP Management, Girmanová Zuzana, Ing.; Olivová 10, 949 01 Nitra 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Áno 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu  05.10.2020 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  PCT/SK2013/000014 
   Minimálna platnosť do  05.10.2020 
   Maximálna platnosť do  05.10.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku (PP) 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 03.06.2014 06/2014 BA9A
2 Udelené patenty 03.09.2018 09/2018 FG4A
3 Ponuky licencií na patenty 04.06.2019 06/2019 QA4A
4 Zaniknuté patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 23.06.2021 12/2021 MM4A
 
PP 78-2012
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 15.06.2018 7 496,50 EUR
2 55 udržiavací poplatok za patent za 8. rok 13.09.2019 8 74,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 78-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 05.10.2012 Typ Doručené
1a Opis 05.10.2012 Typ Doručené
1b Patentové nároky 05.10.2012 Typ Doručené
1c Anotácia 05.10.2012 Typ Doručené
1d Výkresy 05.10.2012 Typ Doručené
1e Plná moc 05.10.2012 Typ Doručené
2 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 17.10.2012 Typ Platba
3 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 17.10.2012 Typ Platba
4 rozhodnutie o vrátení preplatku 29.10.2012 Typ Odoslané
5 vnútrospisový list 19.11.2012 Typ Interné listy
6 vnútrospisový list 08.10.2013 Typ Interné listy
7 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 29.10.2013 Typ Platba
8 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 29.10.2013 Typ Odoslané
9 záznam o vykonaní predbežného prieskum 13.03.2014 Typ Interné listy
10 pokyn na zverejnenie PP 13.03.2014 Typ Interné listy
11 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 19.01.2015 Typ Doručené
11a Plná moc 19.01.2015 Typ Doručené
12 14 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 28.01.2015 Typ Platba
13 oznámenie o zápise zmeny 13.02.2015 Typ Odoslané
14 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 30.06.2015 Typ Doručené
15 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 02.07.2015 Typ Doručené
16 Žiadosť o informáciu 07.04.2016 Typ Doručené
17 správa o rešerši 23.08.2016 Typ Interné listy
18 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 24.08.2016 Typ Odoslané
19 Odpoveď na správu úradu 28.10.2016 Typ Doručené
20 Odpoveď na správu úradu 31.10.2016 Typ Doručené
20a Opis 31.10.2016 Typ Doručené
20b Patentové nároky 31.10.2016 Typ Doručené
20c Príloha inde neuvedená 31.10.2016 Typ Doručené
21 záznam o vykonaní úplného prieskumu 14.03.2018 Typ Interné listy
22 pokyn na udelenie 14.03.2018 Typ Interné listy
23 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 25.04.2018 Typ Odoslané
24 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 17.05.2018 Typ Platba
25 rozhodnutie o udelení patentu 22.05.2018 Typ Odoslané
26 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 17.08.2018 Typ Odoslané
27 Ponuka licencie 23.05.2019 Typ Doručené
28 oznámenie o zápise ponuky licencie 31.05.2019 Typ Odoslané
PP 78-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 11.02.2015 GIRMAN IP Management, Girmanová Zuzana, Ing. Máčajová Mária, Ing., Patentový zástupca
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku