Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 76-2018
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  76-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  02.08.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  10 2017 008 190.5 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.08.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  04.02.2020 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B01D 46/06  B01D 46/52  F02C 7/052  F24F 3/16   
(54)  Názov  Vreckový filter a upínací profil na pripevnenie vrecka filtra 
(57)  Anotácia  Vreckový filter obsahuje konštrukciu nosného rámu (1) s minimálne dvoma filtračnými vreckami (2), kde rámová konštrukcia má párové paralelné, s rohovými spojkami (3) spojené profilové prvky (1a) a bočné upínacie profily (4), pričom každé filtrové vrecko (2) má na strane vstupu vzduchu do mechanického upnutia (6) osadené hrany, ktorých okraje sú osadené v rámci rámovej konštrukcie paralelne s párom profilových prvkov (1a), voľné okraje vrecka sú naproti tomu zodpovedajúcim spôsobom pripevnené v profilových prvkoch (1a) rámovej konštrukcie (1). Mechanické upnutia (6) sú vyhotovené v otvoroch (7) bočného upínacieho profilu (4), ktoré sú priebežne uskutočnené pozdĺž minimálne jedného páru profilových prvkov (1a). Pričom bočné upínacie profily (4) sú osadené medzi spojovacími prvkami (3) profilu (4) a v ich rámci nastavené do vzájomnej polohy pomocou podpier (15) na povrchu každej hornej a spodnej výstužnej steny (5b) spojovacieho prvku (3). Profil (16) mechanického upnutia na pripevnenie vrecka filtra (2) v rámovej konštrukcii (1a) má na okraji rozmiestnené drážky (17) a rebrá (18), pomocou ktorých je v rámci mechanického upnutia vytvorené minimálne jedno spojenie umožňujúce nastavenie polohy a na zámkové spojenie (19) má s hákmi (20) vybavené zámkové prvky, ako aj komory (21, 22). Zámkový prvok (19) a komora na osadenie (21) majú tvar a rozmery, ktoré im prepožičiavajú takú formu, že takto vytvorený zámkový prvok (19) môže zatlačením byť pretiahnutý cez komoru na osadenie (21) ďalšieho profilu, a ktorého horná časť je utvorená elasticky tak, že minimálne jeden dištančný koniec (25) háka (20) určuje polohu príslušného rebra (18). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bieniek Josef, Dipl.-Ing.; Heisinger Str. 344, 452 59 Essen; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Bieniek Josef, Dipl.-Ing.; Heisinger Str. 344, 452 59 Essen; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 04.02.2020 02/2020 BA9A
 
PP 76-2018
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 76-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 02.08.2018 Typ Doručené
1a Plná moc 02.08.2018 Typ Doručené
1b Príloha inde neuvedená 02.08.2018 Typ Doručené
1c Doklad o práve prednosti 02.08.2018 Typ Doručené
1d Opis 02.08.2018 Typ Doručené
1e Patentové nároky 02.08.2018 Typ Doručené
1f Anotácia 02.08.2018 Typ Doručené
1g Výkresy 02.08.2018 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 03.08.2018 Typ Doručené
3 08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 21.08.2018 Typ Platba
4 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 06.09.2018 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 26.10.2018 Typ Doručené
5a Výkresy 26.10.2018 Typ Doručené
5b Sprievodný list 26.10.2018 Typ Doručené
5c Opis 26.10.2018 Typ Doručené
6 Odpoveď na správu úradu 07.11.2018 Typ Doručené
6a Opis 07.11.2018 Typ Doručené
6b Patentové nároky 07.11.2018 Typ Doručené
6c Anotácia 07.11.2018 Typ Doručené
6d Výkresy 07.11.2018 Typ Doručené
6e Obrázok k anotácii 07.11.2018 Typ Doručené
8 pokyn na zverejnenie PP 05.11.2019 Typ Interné listy
PP 76-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku