Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 73-2014
(11)  Patent Number  288623 
(21)  Application Number  73-2014 
(22)  Application Date  13.10.2014 
(24)  Date from Which Patent Has Effect  03.12.2018 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  02.05.2016 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public  25.10.2018 
(51)  International Patent Classification  G02B 6/036  G02B 6/26  C08J 5/12  C08L 83/04   
(54)  Title  Spôsob prípravy optických vlnovodných väzobných členov zo siloxánových polymérnych vlákien 
(57)  Abstract  Opisovaný spôsob je založený na spájaní čiastočne vytvrdených siloxánových polymérnych vlákien (1, 2), ktoré sa k sebe priblížia tak, že sa dotknú v jednom bode alebo vo viacerých bodoch a následne sa vytvorí spoj/spoje (3, 4). Zahriatím takéhoto spoja dôjde k úplnému vytvrdnutiu polysiloxánu. Ďalej sa opisuje spôsob, pri ktorom sa čiastočne vytvrdnuté spojené polysiloxánové vlákno (1) vloží do nevytvrdnutého siloxánového polyméru (5) a spolu sa zahrejú na teplotu, pri ktorej dôjde k úplnému vytvrdnutiu oboch polymérov, pričom vznikne spoj s požadovanou dĺžkou. 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina; SK;
Centrum vedecko-technických informácií SR; Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava; SK 
(72)  Inventor(s)  Martinček Ivan, prof. Mgr., PhD.; Ipeľská 26, 010 01 Žilina; SK;
Pudiš Dušan, prof. Ing., PhD.; Kubínska 10/16, 010 08 Žilina; SK;
Gašo Peter, Ing.; Dunajov 163, 023 02 Krásno nad Kysucou; SK 
(74)  Attorney(s)  GIRMAN IP Management, Girmanová Zuzana, Ing.; Olivová 10, 949 01 Nitra 1; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Published Patent  PDF 
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  Yes 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application  PCT/SK2015/000002 
   Patent in Force minimum until  13.10.2021 
   Patent in Force maximum until  13.10.2034 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 02.05.2016 05/2016 BA9A
2 Udelené patenty 03.12.2018 12/2018 FG4A
3 Ponuky licencií na patenty 03.12.2018 12/2018 QA4A
 
PP 73-2014
S/N Fee Title Date Year Fee
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 07.11.2018 5 124,00 EUR
2 53 udržiavací poplatok za patent za 6. rok 19.08.2019 6 58,00 EUR
3 54 udržiavací poplatok za patent za 7. rok 07.10.2020 7 66,25 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 73-2014
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 13.10.2014 Type Delivered
1a Opis 13.10.2014 Type Delivered
1b Patentové nároky 13.10.2014 Type Delivered
1c Anotácia 13.10.2014 Type Delivered
1d Výkresy 13.10.2014 Type Delivered
1e Plná moc 13.10.2014 Type Delivered
1f Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 13.10.2014 Type Delivered
2 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 16.10.2014 Type Payment
3 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 29.10.2014 Type Payment
4 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 13.04.2015 Type Sent document
5 Odpoveď na správu úradu 10.06.2015 Type Delivered
5a Patentové nároky 10.06.2015 Type Delivered
6 vnútrospisový list 30.09.2015 Type Internal Letter
7 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 22.10.2015 Type Payment
8 vnútrospisový list 22.10.2015 Type Internal Letter
9 Odpoveď na správu úradu 18.01.2016 Type Delivered
10 záznam o vykonaní predbežného prieskum 28.01.2016 Type Internal Letter
11 pokyn na zverejnenie PP 28.01.2016 Type Internal Letter
13 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 07.06.2018 Type Sent document
14 Odpoveď na správu úradu 03.07.2018 Type Delivered
14a Sprievodný list 03.07.2018 Type Delivered
14b Opis 03.07.2018 Type Delivered
14c Výkresy 03.07.2018 Type Delivered
15 záznam o vykonaní úplného prieskumu 12.07.2018 Type Internal Letter
16 pokyn na udelenie 12.07.2018 Type Internal Letter
17 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 07.08.2018 Type Sent document
18 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 06.09.2018 Type Payment
19 rozhodnutie o udelení patentu 24.09.2018 Type Sent document
20 Ponuka licencie 18.10.2018 Type Delivered
21 oznámenie o zápise ponuky licencie 23.10.2018 Type Sent document
22 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 23.11.2018 Type Sent document
PP 73-2014
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku