Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 73-2014
(11)  Číslo patentu  288623 
(21)  Číslo prihlášky  73-2014 
(22)  Dátum podania prihlášky  13.10.2014 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  03.12.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.05.2016 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  25.10.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G02B 6/036  G02B 6/26  C08J 5/12  C08L 83/04   
(54)  Názov  Spôsob prípravy optických vlnovodných väzobných členov zo siloxánových polymérnych vlákien 
(57)  Anotácia  Opisovaný spôsob je založený na spájaní čiastočne vytvrdených siloxánových polymérnych vlákien (1, 2), ktoré sa k sebe priblížia tak, že sa dotknú v jednom bode alebo vo viacerých bodoch a následne sa vytvorí spoj/spoje (3, 4). Zahriatím takéhoto spoja dôjde k úplnému vytvrdnutiu polysiloxánu. Ďalej sa opisuje spôsob, pri ktorom sa čiastočne vytvrdnuté spojené polysiloxánové vlákno (1) vloží do nevytvrdnutého siloxánového polyméru (5) a spolu sa zahrejú na teplotu, pri ktorej dôjde k úplnému vytvrdnutiu oboch polymérov, pričom vznikne spoj s požadovanou dĺžkou. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina; SK;
Centrum vedecko-technických informácií SR; Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Martinček Ivan, prof. Mgr., PhD.; Ipeľská 26, 010 01 Žilina; SK;
Pudiš Dušan, prof. Ing., PhD.; Kubínska 10/16, 010 08 Žilina; SK;
Gašo Peter, Ing.; Dunajov 163, 023 02 Krásno nad Kysucou; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  GIRMAN IP Management, Girmanová Zuzana, Ing.; Olivová 10, 949 01 Nitra 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Áno 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu  13.10.2021 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  PCT/SK2015/000002 
   Minimálna platnosť do  13.10.2021 
   Maximálna platnosť do  13.10.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku (PP) 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 02.05.2016 5/2016 BA9A
2 Udelené patenty 03.12.2018 12/2018 FG4A
3 Ponuky licencií na patenty 03.12.2018 12/2018 QA4A
4 Zaniknuté patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 13.07.2022 13/2022 MM4A
 
PP 73-2014
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 10.10.2014 116,00 EUR
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 28.10.2014 53,00 EUR
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 21.10.2015 20,00 EUR
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 05.09.2018 66,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 73-2014
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 07.11.2018 124,00 EUR 5
53 udržiavací poplatok za patent za 6. rok 19.08.2019 58,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za patent za 7. rok 07.10.2020 66,25 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 73-2014
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 13.10.2014 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 13.10.2014 Typ Doručené
Opis 13.10.2014 Typ Doručené
Patentové nároky 13.10.2014 Typ Doručené
Plná moc 13.10.2014 Typ Doručené
Výkresy 13.10.2014 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 13.10.2014 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 16.10.2014 Typ Platba
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 29.10.2014 Typ Platba
správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 13.04.2015 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 10.06.2015 Typ Doručené
Patentové nároky 10.06.2015 Typ Doručené
vnútrospisový list 30.09.2015 Typ Interné listy
vnútrospisový list 22.10.2015 Typ Interné listy
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 22.10.2015 Typ Platba
Odpoveď na správu úradu 18.01.2016 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie PP 28.01.2016 Typ Interné listy
záznam o vykonaní predbežného prieskum 28.01.2016 Typ Interné listy
správa o úplnom prieskume - formálne chyby 07.06.2018 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 03.07.2018 Typ Doručené
Opis 03.07.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 03.07.2018 Typ Doručené
Výkresy 03.07.2018 Typ Doručené
pokyn na udelenie 12.07.2018 Typ Interné listy
záznam o vykonaní úplného prieskumu 12.07.2018 Typ Interné listy
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 07.08.2018 Typ Odoslané
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 06.09.2018 Typ Platba
rozhodnutie o udelení patentu 24.09.2018 Typ Odoslané
Ponuka licencie 18.10.2018 Typ Doručené
oznámenie o zápise ponuky licencie 23.10.2018 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní patentovej listiny 23.11.2018 Typ Odoslané
PP 73-2014
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku