Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 712-2000
(11)  Patent Number  284602 
(21)  Application Number  712-2000 
(22)  Application Date  12.05.2000 
(24)  Date from Which Patent Has Effect  01.07.2005 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  09.05.2002 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public  20.06.2005 
(51)  International Patent Classification  G01R 17/02  H02H 3/28   
(54)  Title  Zapojenie na bezpečnú identifikáciu elektrického signálu 
(57)  Abstract  Zapojenie na bezpečnú identifikáciu elektrického signálu obsahuje blok prvého a druhého kanála, z ktorých každému prislúcha kaskádne prepojenie modulu snímača signálu s úpravou signálu, modulu filtra, modulu analógovo číslicového prevodníka, modulu riadiacej jednotky a modulu výstupov, pričom modul analógovo číslicového prevodníka je navyše prepojený s modulom referenčných obvodov. Moduly riadiacich jednotiek bloku prvého a druhého kanála sú spätne prepojené paralelne s modulom filtra cez modul riadenia činnosti filtra a modul číslicovo analógového prevodníka príslušného bloku prvého a druhého kanála. Vzájomný vzťah bloku prvého a druhého kanála je realizovaný prepojením modulov riadiacich jednotiek cez moduly komunikačného kanála bloku prvého a druhého kanála. Modul riadiacich jednotiek bloku prvého a druhého kanála je ďalej prepojený s modulmi napájacích zdrojov a s modulmi limitných hodnôt prislúchajúcich k blokom prvého a druhého kanála. 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Žilinská univerzita; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina; SK 
(72)  Inventor(s)  Končelík Václav, doc. Ing., PhD.; Rajecká 5, 010 01 Žilina; SK;
Šoltýs Vojtech, doc. Ing., PhD.; T. Vansovej 1600/5, 010 08 Žilina; SK;
Končelík Marián, Ing.; Nanterská 8/7, 010 08 Žilina; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  zaniknutý 
   Published Patent  PDF 
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  No 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent  12.05.2011 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Patent in Force minimum until  12.05.2011 
   Patent in Force maximum until  12.05.2020 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings  Nezaplatením udrž. poplatku (PP) 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 09.05.2002 05/2002 BA9A
2 Udelené patenty 01.07.2005 07/2005 FG4A
3 Zaniknuté patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 03.02.2012 02/2012 MM4A
 
PP 712-2000
S/N Fee Title Date Year Fee
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 11.07.2005 6 6 700,00 SKK
2 23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) 28.04.2006 7 2 100,00 SKK
3 23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) 30.04.2007 8 2 700,00 SKK
4 23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) 02.05.2008 9 5 000,00 SKK
5 23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) 07.05.2009 10 199,00 EUR
6 23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) 05.05.2010 11 232,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 712-2000
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 12.05.2000 Type Delivered
2 Opis 12.05.2000 Type Delivered
3 Patentové nároky 12.05.2000 Type Delivered
4 Výkresy 12.05.2000 Type Delivered
5 Anotácia 12.05.2000 Type Delivered
6 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 29.05.2000 Type Payment
7 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 19.06.2000 Type Delivered
8 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 07.07.2000 Type Payment
9 správa o výsledku ÚP - formálne chyby 15.08.2001 Type Sent document
10 Odpoveď na správu úradu 16.10.2001 Type Delivered
10a Opis 16.10.2001 Type Delivered
10b Patentové nároky 16.10.2001 Type Delivered
10c Anotácia 16.10.2001 Type Delivered
10d Obrázok k anotácii 16.10.2001 Type Delivered
11 správa o výsledku ÚP - formálne chyby 24.10.2001 Type Sent document
12 Preprac. podklady - sprievodný list 28.12.2001 Type Delivered
12a Opis 28.12.2001 Type Delivered
12b Patentové nároky 28.12.2001 Type Delivered
12c Anotácia 28.12.2001 Type Delivered
12d Výkresy 28.12.2001 Type Delivered
13 pokyn na zverejnenie PP 12.02.2002 Type Internal Letter
14 správa o rešerši 02.03.2004 Type Internal Letter
15 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 04.03.2004 Type Sent document
16 Preprac. podklady - sprievodný list 05.05.2004 Type Delivered
16a Opis 05.05.2004 Type Delivered
16b Patentové nároky 05.05.2004 Type Delivered
16c Anotácia 05.05.2004 Type Delivered
16d Výkresy 05.05.2004 Type Delivered
17 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 21.07.2004 Type Sent document
18 Preprac. podklady - sprievodný list 20.09.2004 Type Delivered
18a Opis 20.09.2004 Type Delivered
18b Patentové nároky 20.09.2004 Type Delivered
18c Anotácia 20.09.2004 Type Delivered
18d Výkresy 20.09.2004 Type Delivered
19 pokyn na udelenie 25.02.2005 Type Internal Letter
20 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 13.04.2005 Type Sent document
21 upozornenie na zmenu prihlasovateľa 13.04.2005 Type Sent document
22 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa / majiteľa 28.04.2005 Type Delivered
23 13 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 03.05.2005 Type Payment
24 oznámenie o zápise zmeny 09.05.2005 Type Sent document
25 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 12.05.2005 Type Payment
26 rozhodnutie o udelení patentu 17.05.2005 Type Sent document
27 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 11.07.2005 Type Sent document
PP 712-2000
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 05.05.2005 Žilinská univerzita Žilinská univerzita
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku