Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 712-2000
(11)  Číslo patentu  284602 
(21)  Číslo prihlášky  712-2000 
(22)  Dátum podania prihlášky  12.05.2000 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  01.07.2005 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  09.05.2002 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  20.06.2005 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01R 17/02  H02H 3/28   
(54)  Názov  Zapojenie na bezpečnú identifikáciu elektrického signálu 
(57)  Anotácia  Zapojenie na bezpečnú identifikáciu elektrického signálu obsahuje blok prvého a druhého kanála, z ktorých každému prislúcha kaskádne prepojenie modulu snímača signálu s úpravou signálu, modulu filtra, modulu analógovo číslicového prevodníka, modulu riadiacej jednotky a modulu výstupov, pričom modul analógovo číslicového prevodníka je navyše prepojený s modulom referenčných obvodov. Moduly riadiacich jednotiek bloku prvého a druhého kanála sú spätne prepojené paralelne s modulom filtra cez modul riadenia činnosti filtra a modul číslicovo analógového prevodníka príslušného bloku prvého a druhého kanála. Vzájomný vzťah bloku prvého a druhého kanála je realizovaný prepojením modulov riadiacich jednotiek cez moduly komunikačného kanála bloku prvého a druhého kanála. Modul riadiacich jednotiek bloku prvého a druhého kanála je ďalej prepojený s modulmi napájacích zdrojov a s modulmi limitných hodnôt prislúchajúcich k blokom prvého a druhého kanála. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Končelík Václav, doc. Ing., PhD.; Rajecká 5, 010 01 Žilina; SK;
Šoltýs Vojtech, doc. Ing., PhD.; T. Vansovej 1600/5, 010 08 Žilina; SK;
Končelík Marián, Ing.; Nanterská 8/7, 010 08 Žilina; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu  12.05.2011 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  12.05.2011 
   Maximálna platnosť do  12.05.2020 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku (PP) 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 09.05.2002 05/2002 BA9A
2 Udelené patenty 01.07.2005 07/2005 FG4A
3 Zaniknuté patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 03.02.2012 02/2012 MM4A
 
PP 712-2000
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 11.07.2005 6 6 700,00 SKK
2 23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) 28.04.2006 7 2 100,00 SKK
3 23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) 30.04.2007 8 2 700,00 SKK
4 23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) 02.05.2008 9 5 000,00 SKK
5 23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) 07.05.2009 10 199,00 EUR
6 23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) 05.05.2010 11 232,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 712-2000
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 12.05.2000 Typ Doručené
2 Opis 12.05.2000 Typ Doručené
3 Patentové nároky 12.05.2000 Typ Doručené
4 Výkresy 12.05.2000 Typ Doručené
5 Anotácia 12.05.2000 Typ Doručené
6 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 29.05.2000 Typ Platba
7 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 19.06.2000 Typ Doručené
8 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 07.07.2000 Typ Platba
9 správa o výsledku ÚP - formálne chyby 15.08.2001 Typ Odoslané
10 Odpoveď na správu úradu 16.10.2001 Typ Doručené
10a Opis 16.10.2001 Typ Doručené
10b Patentové nároky 16.10.2001 Typ Doručené
10c Anotácia 16.10.2001 Typ Doručené
10d Obrázok k anotácii 16.10.2001 Typ Doručené
11 správa o výsledku ÚP - formálne chyby 24.10.2001 Typ Odoslané
12 Preprac. podklady - sprievodný list 28.12.2001 Typ Doručené
12a Opis 28.12.2001 Typ Doručené
12b Patentové nároky 28.12.2001 Typ Doručené
12c Anotácia 28.12.2001 Typ Doručené
12d Výkresy 28.12.2001 Typ Doručené
13 pokyn na zverejnenie PP 12.02.2002 Typ Interné listy
14 správa o rešerši 02.03.2004 Typ Interné listy
15 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 04.03.2004 Typ Odoslané
16 Preprac. podklady - sprievodný list 05.05.2004 Typ Doručené
16a Opis 05.05.2004 Typ Doručené
16b Patentové nároky 05.05.2004 Typ Doručené
16c Anotácia 05.05.2004 Typ Doručené
16d Výkresy 05.05.2004 Typ Doručené
17 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 21.07.2004 Typ Odoslané
18 Preprac. podklady - sprievodný list 20.09.2004 Typ Doručené
18a Opis 20.09.2004 Typ Doručené
18b Patentové nároky 20.09.2004 Typ Doručené
18c Anotácia 20.09.2004 Typ Doručené
18d Výkresy 20.09.2004 Typ Doručené
19 pokyn na udelenie 25.02.2005 Typ Interné listy
20 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 13.04.2005 Typ Odoslané
21 upozornenie na zmenu prihlasovateľa 13.04.2005 Typ Odoslané
22 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa / majiteľa 28.04.2005 Typ Doručené
23 13 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 03.05.2005 Typ Platba
24 oznámenie o zápise zmeny 09.05.2005 Typ Odoslané
25 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 12.05.2005 Typ Platba
26 rozhodnutie o udelení patentu 17.05.2005 Typ Odoslané
27 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 11.07.2005 Typ Odoslané
PP 712-2000
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 05.05.2005 Žilinská univerzita Žilinská univerzita
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku