Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 706-97
(11)  Číslo patentu  279936 
(21)  Číslo prihlášky  706-97 
(22)  Dátum podania prihlášky  04.06.1997 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  11.06.1999 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  11.06.1999 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  05.03.1999 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F02N 19/00   
(54)  Názov  Zariadenie na uľahčenie štartu studeného spaľovacieho motora 
(57)  Anotácia  Zariadenie na uľahčenie studeného štartu spaľovacieho motora obsahuje spojovaciu komoru (1), ktorá je pripojená jedným svojím koncom k nasávaciemu traktu (2) motora a druhým koncom k výfukovému traktu (3) motora. Medzi spojovacou komorou (1) a nasávacím traktom (2) je umiestnený rozvádzací člen nasávania (5). Medzi spojovacou komorou (1) a výfukovým traktom (3) je umiestnený rozvádzací člen výfuku (4). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita; Moyzesova 20, 010 26 Žilina; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Jursa Peter, Ing.; Kostolište 59, 900 62 Kostolište; SK;
Hlavňa Vladimír, Doc. Ing., CSc.; Nám. Ľ. Fullu 14, 010 08 Žilina; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu  04.06.2002 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  04.06.2002 
   Maximálna platnosť do  04.06.2017 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku (PP) 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Udelené patenty 11.06.1999 06/1999 FG4A
2 Zverejnené patentové prihlášky 11.06.1999 06/1999 BA9A
3 Zaniknuté patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 04.03.2003 03/2003 MM4A
 
PP 706-97
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) 21.05.1999 5 000,00 SKK

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 706-97
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 04.06.1997 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 12.06.1997 Typ Platba
3 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 17.06.1997 Typ Platba
4 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 25.06.1997 Typ Doručené
5 postúpenie PV na rešerš 19.02.1998 Typ Odoslané
6 správa o rešerši / ÚPV ČR, DPA 11.03.1998 Typ Odoslané
7 pokyn na zverejnenie PP 02.12.1998 Typ Interné listy
8 pokyn na udelenie 02.12.1998 Typ Interné listy
9 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 22.01.1999 Typ Odoslané
10 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 25.02.1999 Typ Platba
11 rozhodnutie o udelení patentu 23.03.1999 Typ Odoslané
13 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 25.11.1999 Typ Odoslané
14 Doplnenie materiálov 01.12.1999 Typ Doručené
15 rozhodnutie o vrátení preplatku 18.11.1999 Typ Odoslané
16 rozhodnutie o vrátení preplatku 07.12.1999 Typ Odoslané
PP 706-97
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku