Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 70-2017
(11)  Číslo patentu  288889 
(21)  Číslo prihlášky  70-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  26.07.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  25.08.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  04.02.2019 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  21.07.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G05B 17/00   
(54)  Názov  Zapojenie regulátora s troma stupňami voľnosti s referenčným modelom a dopredným riadením pre sústavy s výstupnými poruchami 
(57)  Anotácia  Zapojenie regulátora s troma stupňami voľnosti s referenčným modelom a dopredným riadením pre sústavy s výstupnými poruchami je riešené tak, že na vstup (A) požadovanej veličiny w(t) je pripojený referenčný model (1) požadovanej veličiny, ktorého výstup je cez prvý sumačný vstup prvého rozdielového člena (2) pripojený na stabilizujúci regulátor (3), ktorého výstup je pripojený na prvý sumačný vstup prvého sumačného člena (4) s výstupom (B) riadiacej veličiny u(t). Zároveň vstup (A) požadovanej veličiny w(t) je cez sumačný vstup druhého rozdielového člena (7) pripojený na blok (8) prenosovej funkcie ovládania, ktorého výstup je pripojený na druhý sumačný vstup prvého sumačného člena (4) s výstupom (B) riadiacej veličiny u(t). Na rozdielový vstup prvého rozdielového člena (2) je pripojený výstup (C) výstupnej veličiny y(t). Na druhý sumačný vstup prvého rozdielového člena (2) je pripojený výstup referenčného modelu (10) výstupnej poruchy a na rozdielový vstup druhého rozdielového člena (7) je pripojený výstup bloku (9) dopredného riadenia výstupnej poruchy, pričom vstupy referenčného modelu (10) výstupnej poruchy a bloku (9) dopredného riadenia výstupnej poruchy sú pripojené priamo na zdroj (D) výstupnej poruchy do(t). Výstup (B) riadiacej veličiny u(t) sumačného člena (4) je vstupom na pripojenie riadenej sústavy (5). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Huba Mikuláš, prof. Ing., PhD.; Sadmelijská 1, 831 06 Bratislava 36; SK;
Ťapák Peter, Ing., PhD.; Jasovská 41, 851 07 Bratislava 5; SK;
Bélai Igor, Ing., PhD.; Jozefa Cígera Hronského 8, 831 02 Bratislava 3; SK;
Huba Tomáš, Ing.; Sadmelijská 1, 831 06 Bratislava 36; SK;
Žáková Katarína, doc. Ing., PhD.; Ožvoldíkova 5, 841 02 Bratislava 42; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  26.07.2022 
   Maximálna platnosť do  26.07.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 04.02.2019 2/2019 BA9A
2 Udelené patenty 25.08.2021 16/2021 FG4A
 
PP 70-2017
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 25.08.2017 53,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 21.06.2018 116,00 EUR
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 16.06.2021 86,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 70-2017
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 25.06.2021 248,00 EUR 5

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 70-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 26.07.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
1a Plná moc 26.07.2017 Typ Doručené
1b Opis 26.07.2017 Typ Doručené
1c Patentové nároky 26.07.2017 Typ Doručené
1d Výkresy 26.07.2017 Typ Doručené
1e Anotácia 26.07.2017 Typ Doručené
1f Obrázok k anotácii 26.07.2017 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 08.03.2018 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 30.08.2017 Typ Platba
4 záznam o vykonaní predbežného prieskum 13.10.2017 Typ Interné listy
5 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 04.06.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
6 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 22.06.2018 Typ Platba
7 pokyn na zverejnenie PP 06.11.2018 Typ Interné listy
8 Výpoveď plnej moci 17.04.2020 Typ Doručené
9 všeobecný referátnik 27.04.2020 Typ Odoslané
10 správa o rešerši 19.01.2021 Typ Interné listy
11 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 20.01.2021 Typ Odoslané
12 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 25.03.2021 Typ Doručené
12a Sprievodný list 25.03.2021 Typ Doručené
12b Plná moc 25.03.2021 Typ Doručené
13 prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 26.03.2021 Typ Odoslané
14 Odpoveď na správu úradu 25.05.2021 Typ Doručené
14a Sprievodný list 25.05.2021 Typ Doručené
14b Plná moc 25.05.2021 Typ Doručené
14c Opis 25.05.2021 Typ Doručené
15 pokyn na udelenie 31.05.2021 Typ Interné listy
16 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 10.06.2021 Typ Odoslané
17 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 17.06.2021 Typ Platba
18 rozhodnutie o udelení patentu 21.06.2021 Typ Odoslané
19 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 25.08.2021 Typ Odoslané
PP 70-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 24.04.2020 Kováčik Štefan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku