Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ







PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 70-2014
(11)  Číslo patentu  288485 
(21)  Číslo prihlášky  70-2014 
(22)  Dátum podania prihlášky  09.10.2014 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  02.08.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  07.01.2015 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  29.06.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B23K 35/26  C22C 5/06  C22C 12/00   
(54)  Názov  Mäkká spájka na báze bizmut-striebro s prídavkom lantánu 
(57)  Anotácia  Mäkká spájka na báze bizmut-striebro na ultrazvukové spájkovanie kovových aj nekovových materiálov, ktorá obsahuje 6 až 12 hmotn. % Ag a ďalej obsahuje od 1 do 3 hmotn. % lantánu. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5 , 812 43 Bratislava 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Koleňák Roman, doc. Ing., PhD.; Boleráz 697, 919 08 Boleráz; SK;
Martinkovič Maroš, doc. Ing., PhD.; Na hlinách 7, 917 00 Trnava; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu  09.10.2019 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  09.10.2019 
   Maximálna platnosť do  09.10.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku (PP) 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 07.01.2015 01/2015 BA9A
2 Opravy mien 01.08.2016 08/2016 HB9A
3 Udelené patenty 02.08.2017 08/2017 FG4A
4 Zaniknuté patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 01.07.2020 07/2020 MM4A
 
PP 70-2014
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 12.06.2017 4 148,50 EUR
2 52 udržiavací poplatok za patent za 5. rok 04.10.2018 5 99,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 70-2014
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 09.10.2014 Typ Doručené
1a Opis 09.10.2014 Typ Doručené
1b Patentové nároky 09.10.2014 Typ Doručené
1c Anotácia 09.10.2014 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 24.10.2014 Typ Platba
3 10 Poplatok za zverejnenie patentovej prihlášky pred zákonnou lehotou 11.11.2014 Typ Platba
4 Žiadosť o zverejnenie prihlášky pred lehotou ustanovenou zákonom 27.11.2014 Typ Doručené
5 záznam o vykonaní predbežného prieskum 01.12.2014 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie PP 01.12.2014 Typ Interné listy
7 oznámenie o skoršom zverejnení 10.12.2014 Typ Odoslané
8 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 16.02.2015 Typ Doručené
9 vyžiadanie poplatku k žiadosti o ÚP 06.05.2015 Typ Odoslané
10 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 25.05.2015 Typ Platba
11 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 27.05.2016 Typ Odoslané
12 Odpoveď na správu úradu 14.07.2016 Typ Doručené
12a Plná moc 14.07.2016 Typ Doručené
13 Žiadosť o opravu 14.07.2016 Typ Doručené
14 oznámenie o zápise zmeny 22.07.2016 Typ Odoslané
16 záznam o vykonaní úplného prieskumu 17.02.2017 Typ Interné listy
17 pokyn na udelenie 17.02.2017 Typ Interné listy
18 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 31.03.2017 Typ Odoslané
19 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 09.05.2017 Typ Platba
20 rozhodnutie o udelení patentu 23.05.2017 Typ Odoslané
21 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 02.08.2017 Typ Odoslané
PP 70-2014
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku