Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 69-2020
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  69-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  23.06.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 14/505   
(54)  Názov  Spôsob chromatografickej purifikácie rekombinantného ľudského erytropoetínu 
(57)  Anotácia   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava-Staré Mesto; SK;
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied; Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava-Dúbravka; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Polakovič Milan, Prof. Ing., PhD.; Veternicová 22, 841 05 Bratislava-Karlova Ves; SK;
Molnár Tomáš, Ing.; Vlčany 430, 925 84 Vlčany; SK;
Adamíková Jana, Ing., PhD.; P. Horova 17, 841 08 Bratislava-Dúbravka; SK;
Antošová Monika, Ing., PhD.; Magurská 7748/1A, 831 01 Bratislava-Nové Mesto; SK;
Bartošová Mária, RNDr., PhD.; Haanova 26, 851 04 Bratislava-Petržalka; SK;
Škultéty Ľudovít, Ing., DrSc.; Latorická 21, 821 07 Bratislava-Ružinov; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Holoubková Mária, Ing., HOLOUBKOVÁ, Patentová a známková kancelária; Krčméryho 14, 811 04 Bratislava; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška   
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PP 69-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 69-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 23.06.2020 Typ Doručené
1a Opis 23.06.2020 Typ Doručené
1b Patentové nároky 23.06.2020 Typ Doručené
1c Plná moc 23.06.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 24.06.2020 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 02.07.2020 Typ Odoslané
4 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 09.07.2020 Typ Platba
5 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 09.07.2020 Typ Platba
6 všeobecný referátnik 23.07.2020 Typ Odoslané
7 výzva na predloženie plnej moci 23.07.2020 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 27.09.2020 Typ Doručené
8a Sprievodný list 27.09.2020 Typ Doručené
8b Plná moc 27.09.2020 Typ Doručené
8c Identifikátor osoby 27.09.2020 Typ Doručené
9 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 09.11.2020 Typ Doručené
9a Sprievodný list 09.11.2020 Typ Doručené
9b Plná moc 09.11.2020 Typ Doručené
10 Žiadosť o opravu 10.11.2020 Typ Doručené
10a Opis 10.11.2020 Typ Doručené
10b Príloha inde neuvedená 10.11.2020 Typ Doručené
10c Patentové nároky 10.11.2020 Typ Doručené
10d Anotácia 10.11.2020 Typ Doručené
10e Identifikátor osoby 10.11.2020 Typ Doručené
10f Sprievodný list 10.11.2020 Typ Doručené
11 pokyn na zverejnenie PP 13.10.2021 Typ Interné listy
PP 69-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku