Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 69-2019
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  69-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  13.06.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  13.01.2021 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12P 17/02  C12R 1/465  C07D 305/12   
(54)  Názov  Spôsob stabilizácie obsahu lipstatínu vo vysušenej biomase 
(57)  Anotácia  Vynález spočíva v tom, že z fermentačnej pôdy obsahujúcej lipstatín sa odseparuje biomasa, ktorá sa môže premyť vodou, po vysušení sa premytá alebo nepremytá biomasa zamrazí, čím sa zvýši stabilita lipstatínu. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  BIOTIKA a.s.; Slovenská Ľupča č.566, 976 13 Slovenská Ľupča; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Dlhoš Marek, Ing.; Družby 15, 974 04 Banská Bystrica 4; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 13.01.2021 01/2021 BA9A
 
PP 69-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 69-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 13.06.2019 Typ Doručené
1a Opis 13.06.2019 Typ Doručené
1b Patentové nároky 13.06.2019 Typ Doručené
1c Anotácia 13.06.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 14.06.2019 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 21.06.2019 Typ Platba
4 pokyn na zverejnenie PP 01.10.2020 Typ Interné listy
5 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 15.02.2021 Typ Platba
6 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 15.02.2021 Typ Doručené
6a Sprievodný list 15.02.2021 Typ Doručené
7 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 18.02.2021 Typ Doručené
7a Oznámenie k poplatkom 18.02.2021 Typ Doručené
8 správa o rešerši 10.11.2021 Typ Interné listy
9 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 11.11.2021 Typ Odoslané
10 Odpoveď na správu úradu 25.11.2021 Typ Doručené
PP 69-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku