Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 69-2018
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  69-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  24.07.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  04.02.2020 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F41A 9/79   
(54)  Názov  Zásobník munície 
(57)  Anotácia  Zásobník munície pozostáva z telesa (10) rozdeleného na jednotlivé sekcie (14), v ktorých je umiestnená munícia (13), ústiaca do podávacieho systému zbrane. Teleso (10) je spojené so zbraňovou stanicou (30) vo výške zbrane (20). Teleso (10) je umiestnené na vodiacich koľajach (33) a je vybavené ovládacím ťahadlom (35), zaisťovacím zámkom (34) a odnímateľným krytom (15). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  EVPÚ, a. s.; Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Buday Jozef, doc. Ing., CSc.; Puškinova 792/2, 018 51 Nová Dubnica; SK;
Franko Marek, Ing., PhD.; Udiča 189, 018 01 Udiča; SK;
Hraško Martin, Ing., PhD.; Príles 1543/90, 914 01 Trenčianska Teplá; SK;
Mičúch Marián, Ing., PhD.; Plevník 23, 018 26 Plevník - Drienové; SK;
Záruba Jaromír, Ing., PhD.; Sad duklianskych hrdinov 76/7, 018 51 Nová Dubnica; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Mrenica Jaroslav, Ing., Patentová, známková a oceňovacia kancelária; Mládežnícka 1435, 020 01 Púchov; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  07.09.2022 
   Maximálna platnosť do  24.07.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 04.02.2020 2/2020 BA9A
 
PP 69-2018
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 27.07.2018 60,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 31.01.2019 116,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 05.02.2019 116,00 EUR
Poplatok za vydanie patentovej listiny 29.04.2022 66,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 69-2018
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 11.05.2022 248,00 EUR 5

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 69-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 24.07.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 24.07.2018 Typ Doručené
Opis 24.07.2018 Typ Doručené
Patentové nároky 24.07.2018 Typ Doručené
Plná moc 24.07.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 24.07.2018 Typ Doručené
Výkresy 24.07.2018 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 25.07.2018 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 31.07.2018 Typ Platba
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 04.02.2019 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 04.02.2019 Typ Doručené
Anotácia 04.02.2019 Typ Doručené
Opis 04.02.2019 Typ Doručené
Patentové nároky 04.02.2019 Typ Doručené
Výkresy 04.02.2019 Typ Doručené
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 04.02.2019 Typ Platba
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 06.02.2019 Typ Doručené
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 15.03.2019 Typ Platba
pokyn na zverejnenie PP 05.11.2019 Typ Interné listy
záznam o vykonaní predbežného prieskum 05.11.2019 Typ Interné listy
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 22.04.2022 Typ Odoslané Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
rozhodnutie o udelení patentu 03.05.2022 Typ Odoslané
Podanie inde neuvedené 10.05.2022 Typ Doručené
PP 69-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku