Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 69-2018
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  69-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  24.07.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  04.02.2020 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F41A 9/79   
(54)  Názov  Zásobník munície 
(57)  Anotácia  Zásobník munície pozostáva z telesa (10) rozdeleného na jednotlivé sekcie (14), v ktorých je umiestnená munícia (13), ústiaca do podávacieho systému zbrane. Teleso (10) je spojené so zbraňovou stanicou (30) vo výške zbrane (20). Teleso (10) je umiestnené na vodiacich koľajach (33) a je vybavené ovládacím ťahadlom (35), zaisťovacím zámkom (34) a odnímateľným krytom (15). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  EVPÚ, a. s.; Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Buday Jozef, doc. Ing., CSc.; Puškinova 792/2, 018 51 Nová Dubnica; SK;
Franko Marek, Ing., PhD.; Udiča 189, 018 01 Udiča; SK;
Hraško Martin, Ing., PhD.; Príles 1543/90, 914 01 Trenčianska Teplá; SK;
Mičúch Marián, Ing., PhD.; Plevník 23, 018 26 Plevník - Drienové; SK;
Záruba Jaromír, Ing., PhD.; Sad duklianskych hrdinov 76/7, 018 51 Nová Dubnica; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Mrenica Jaroslav, Ing., Patentová, známková a oceňovacia kancelária; Mládežnícka 1435, 020 01 Púchov; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 04.02.2020 02/2020 BA9A
 
PP 69-2018
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 69-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 24.07.2018 Typ Doručené
1a Príloha inde neuvedená 24.07.2018 Typ Doručené
1b Plná moc 24.07.2018 Typ Doručené
1c Opis 24.07.2018 Typ Doručené
1d Patentové nároky 24.07.2018 Typ Doručené
1e Anotácia 24.07.2018 Typ Doručené
1f Výkresy 24.07.2018 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 25.07.2018 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 31.07.2018 Typ Platba
4 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 04.02.2019 Typ Platba
5 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 04.02.2019 Typ Doručené
6 Doplnenie materiálov 04.02.2019 Typ Doručené
6a Opis 04.02.2019 Typ Doručené
6b Patentové nároky 04.02.2019 Typ Doručené
6c Anotácia 04.02.2019 Typ Doručené
6d Výkresy 04.02.2019 Typ Doručené
7 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 15.03.2019 Typ Platba
8 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 06.02.2019 Typ Doručené
9 záznam o vykonaní predbežného prieskum 05.11.2019 Typ Interné listy
10 pokyn na zverejnenie PP 05.11.2019 Typ Interné listy
PP 69-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku