Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 68-2018
(11)  Patent Number   
(21)  Application Number  68-2018 
(22)  Application Date  23.07.2018 
(24)  Date from Which Patent Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  04.02.2020 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public   
(51)  International Patent Classification  A62C 31/05  A62C 37/44  A62C 27/00   
(54)  Title  Autonómna/modulárna beztlaková hasiaca nadstavba a systém na hasenie lokálnych požiarov pre robotizované skladové/výrobné priestory 
(57)  Abstract  Autonómna/modulárna beztlaková hasiaca nadstavba na hasenie lokálnych požiarov pre skladové/výrobné priestory s infračerveným senzorom pozostáva zo základne (1) s riadiacim/komunikačným blokom na iniciáciu práškovej hasiacej náplne a skeletu (2), na ktorom je vertikálne upevnený aspoň jeden impulzívny práškový hasiaci modul (3) s veľkoplošnou kruhovou trhacou membránou, na ktorý je horizontálnymi rozvodnými potrubiami (4) pripojená sústava dýz (5). Systém na hasenie lokálnych požiarov pre robotizované skladové/výrobné priestory pozostáva aspoň z jednej autonómnej/modulárnej beztlakovej hasiacej nadstavby, ktorá je pripojiteľná k prepravnému prostriedku, ktorým je automaticky navádzaný vozík, mostový žeriav alebo stropný koľajnicový prepravník, a je s ním prepojená riadiacim/komunikačným prepojením. 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Lamos Tomáš; Šikmá 30, 821 06 Bratislava 214; SK 
(72)  Inventor(s)  Lamos Tomáš; Šikmá 30, 821 06 Bratislava 214; SK 
(74)  Attorney(s)  BRICHTA & PARTNERS s. r. o.; Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  v konaní - zverejnená prihláška 
   Legal Status   
   Published Patent   
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  No 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Patent in Force minimum until   
   Patent in Force maximum until   
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 04.02.2020 02/2020 BA9A
 
PP 68-2018
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 68-2018
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 23.07.2018 Type Delivered
1a Sprievodný list 23.07.2018 Type Delivered
1b Opis 23.07.2018 Type Delivered
1c Plná moc 23.07.2018 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 24.07.2018 Type Delivered
3 08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 30.07.2018 Type Payment
4 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 26.02.2019 Type Sent document
5 Odpoveď na správu úradu 19.03.2019 Type Delivered
5a Sprievodný list 19.03.2019 Type Delivered
7 pokyn na zverejnenie PP 21.11.2019 Type Internal Letter
8 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 30.07.2020 Type Delivered
8a Plná moc 30.07.2020 Type Delivered
9 oznámenie o zápise zmeny 03.08.2020 Type Sent document
10 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 30.06.2021 Type Delivered
11 vyžiadanie poplatku k žiadosti o ÚP 07.07.2021 Type Sent document
12 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 16.07.2021 Type Payment
14 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 19.08.2021 Type Sent document
15 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 25.08.2021 Type Sent document
16 Odpoveď na správu úradu 12.10.2021 Type Delivered
16a Patentové nároky 12.10.2021 Type Delivered
17 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 14.10.2021 Type Sent document
18 Odpoveď na správu úradu 10.11.2021 Type Delivered
18a Opis 10.11.2021 Type Delivered
19 pokyn na udelenie 15.11.2021 Type Internal Letter
20 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 23.11.2021 Type Sent document
PP 68-2018
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 03.08.2020 BRICHTA & PARTNERS s. r. o. Brichtová Tatiana, JUDr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku