Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 68-2018
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  68-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  23.07.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  04.02.2020 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A62C 31/05  A62C 37/44  A62C 27/00   
(54)  Názov  Autonómna/modulárna beztlaková hasiaca nadstavba a systém na hasenie lokálnych požiarov pre robotizované skladové/výrobné priestory 
(57)  Anotácia  Autonómna/modulárna beztlaková hasiaca nadstavba na hasenie lokálnych požiarov pre skladové/výrobné priestory pozostáva zo základne (1) s riadiacim/komunikačným blokom na iniciáciu práškovej hasiacej náplne a skeletu (2), na ktorom je vertikálne upevnený aspoň jeden impulzívny práškový hasiaci modul (3). Opísaný je systém na hasenie lokálnych požiarov pre robotizované skladové/výrobné priestory pozostávajúci najmenej z jednej alebo zo sústavy autonómnych/modulárnych beztlakových hasiacich nadstavieb, ktoré sú pripojiteľné k prepravnému prostriedku. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Lamos Tomáš; Šikmá 30, 821 06 Bratislava 214; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Lamos Tomáš; Šikmá 30, 821 06 Bratislava 214; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  BRICHTA & PARTNERS s. r. o.; Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 04.02.2020 02/2020 BA9A
 
PP 68-2018
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 68-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 23.07.2018 Typ Doručené
1a Sprievodný list 23.07.2018 Typ Doručené
1b Opis 23.07.2018 Typ Doručené
1c Plná moc 23.07.2018 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 24.07.2018 Typ Doručené
3 08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 30.07.2018 Typ Platba
4 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 26.02.2019 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 19.03.2019 Typ Doručené
5a Sprievodný list 19.03.2019 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie PP 21.11.2019 Typ Interné listy
8 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 30.07.2020 Typ Doručené
8a Plná moc 30.07.2020 Typ Doručené
9 oznámenie o zápise zmeny 03.08.2020 Typ Odoslané
10 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 30.06.2021 Typ Doručené
11 vyžiadanie poplatku k žiadosti o ÚP 07.07.2021 Typ Odoslané
12 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 16.07.2021 Typ Platba
14 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 19.08.2021 Typ Odoslané
15 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 25.08.2021 Typ Odoslané
16 Odpoveď na správu úradu 12.10.2021 Typ Doručené
16a Patentové nároky 12.10.2021 Typ Doručené
17 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 14.10.2021 Typ Odoslané
PP 68-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 03.08.2020 BRICHTA & PARTNERS s. r. o. Brichtová Tatiana, JUDr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku