Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 68-2014
(11)  Patent Number  288477 
(21)  Application Number  68-2014 
(22)  Application Date  08.10.2014 
(24)  Date from Which Patent Has Effect  02.08.2017 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  02.05.2016 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public  29.06.2017 
(51)  International Patent Classification  B01D 39/14  D06M 10/00  D06M 101/10   
(54)  Title  Spôsob úpravy ovčej vlny a výrobkov s jej obsahom 
(57)  Abstract  Spôsob úpravy ovčej vlny a výrobkov s jej obsahom zahŕňa ožiarenie ovčej vlny alebo výrobkov s jej obsahom urýchleným elektrónovým zväzkom v rozsahu dávok do 400 kGy, výhodne 40 kGy. 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Porubský Ivan, Ing.; Tolstého 9, 949 01 Nitra 1; SK;
Porubský Juraj, Mgr.; Sojčia 2A, 949 01 Nitra; SK 
(72)  Inventor(s)  Porubský Ivan, Ing.; Tolstého 9, 949 01 Nitra 1; SK;
Porubský Juraj, Mgr.; Sojčia 2A, 949 01 Nitra; SK 
(74)  Attorney(s)  GIRMAN IP Management, Girmanová Zuzana, Ing.; Olivová 10, 949 01 Nitra 1; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Published Patent  PDF 
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  Yes 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Patent in Force minimum until  08.10.2022 
   Patent in Force maximum until  08.10.2034 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 02.05.2016 05/2016 BA9A
2 Udelené patenty 02.08.2017 08/2017 FG4A
3 Ponuky licencií na patenty 04.04.2018 04/2018 QA4A
 
PP 68-2014
S/N Fee Title Date Year Fee
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 20.06.2017 4 148,50 EUR
2 52 udržiavací poplatok za patent za 5. rok 04.04.2018 5 49,75 EUR
3 53 udržiavací poplatok za patent za 6. rok 26.08.2019 6 58,00 EUR
4 54 udržiavací poplatok za patent za 7. rok 31.07.2020 7 66,25 EUR
5 55 udržiavací poplatok za patent za 8. rok 15.04.2021 8 74,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 68-2014
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 08.10.2014 Type Delivered
1a Opis 08.10.2014 Type Delivered
1b Patentové nároky 08.10.2014 Type Delivered
1c Anotácia 08.10.2014 Type Delivered
2 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 08.10.2014 Type Delivered
3 08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 17.10.2014 Type Payment
4 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 17.10.2014 Type Payment
5 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 20.10.2014 Type Sent document
6 Odpoveď na správu úradu 29.10.2014 Type Delivered
6a Opis 29.10.2014 Type Delivered
6b Patentové nároky 29.10.2014 Type Delivered
6c Anotácia 29.10.2014 Type Delivered
7 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 12.03.2014 Type Delivered
7a Plná moc 12.03.2014 Type Delivered
8 Plná moc 21.04.2015 Type Delivered
9 oznámenie o zápise zmeny 28.04.2015 Type Sent document
10 záznam o vykonaní predbežného prieskum 19.02.2016 Type Internal Letter
11 pokyn na zverejnenie PP 19.02.2016 Type Internal Letter
13 záznam o vykonaní úplného prieskumu 17.02.2017 Type Internal Letter
14 pokyn na udelenie 17.02.2017 Type Internal Letter
15 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 31.03.2017 Type Sent document
16 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 19.04.2017 Type Payment
17 rozhodnutie o udelení patentu 23.05.2017 Type Sent document
18 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 02.08.2017 Type Sent document
19 Ponuka licencie 06.02.2018 Type Delivered
19a Sprievodný list 06.02.2018 Type Delivered
20 Ponuka licencie 08.02.2018 Type Delivered
20a Plná moc 08.02.2018 Type Delivered
20b Plná moc 08.02.2018 Type Delivered
21 oznámenie o zápise ponuky licencie 14.03.2018 Type Sent document
22 Žiadosť o poskytnutie súčinnosti 09.04.2021 Type Delivered
22a Sprievodný list 09.04.2021 Type Delivered
22b Plná moc 09.04.2021 Type Delivered
23 všeobecný referátnik 13.04.2021 Type Sent document
PP 68-2014
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 15.04.2015 Máčajová Mária, Ing., Patentový zástupca
2 Zápis alebo zmena zástupcu 27.04.2015 GIRMAN IP Management, Girmanová Zuzana, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku