Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 65-2015
(11)  Patent Number  288665 
(21)  Application Number  65-2015 
(22)  Application Date  03.09.2015 
(24)  Date from Which Patent Has Effect  06.05.2019 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  03.04.2017 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public  28.03.2019 
(51)  International Patent Classification  G02B 6/02  G02B 6/10  G02B 6/036  C08G 77/04   
(54)  Title  Spôsob prípravy optických vlnovodov s povrchovou fotonickou štruktúrou zo siloxánových polymérnych vlákien 
(57)  Abstract  Opisuje sa spôsob, pri ktorom sa čiastočne vytvrdnuté siloxánové polymérne vlákno (1) položí na fotonickú štruktúru (2), ktorá je tvorená jednorozmernou povrchovou mriežkou. Následne časť čiastočne vytvrdnutého siloxánového vlákna (1), ktorá sa dotýka povrchu fotonickej štruktúry (2), do nej natečie, skopíruje ju a nechá sa vytvrdnúť pri izbovej teplote. 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina; SK;
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR); Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava; SK 
(72)  Inventor(s)  Martinček Ivan, prof. Mgr., PhD.; Ipeľská 26, 010 01 Žilina; SK;
Pudiš Dušan, prof. Ing., PhD.; Kubínska 10/16, 010 08 Žilina; SK;
Gašo Peter, Ing.; Dunajov 163, 023 02 Krásno nad Kysucou; SK 
(74)  Attorney(s)  GIRMAN IP Management, Girmanová Zuzana, Ing.; Olivová 10, 949 01 Nitra 1; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  zaniknutý 
   Published Patent  PDF 
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  No 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent  03.09.2021 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Patent in Force minimum until  03.09.2021 
   Patent in Force maximum until  03.09.2035 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings  Nezaplatením udrž. poplatku (PP) 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 03.04.2017 4/2017 BA9A
2 Udelené patenty 06.05.2019 5/2019 FG4A
3 Zaniknuté patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 13.07.2022 13/2022 MM4A
 
PP 65-2015
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 12.10.2015 116,00 EUR
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 12.10.2015 53,00 EUR
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 20.02.2019 76,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 65-2015
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 09.05.2019 148,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za patent za 5. rok 19.08.2019 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za patent za 6. rok 28.08.2020 116,00 EUR 6

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 65-2015
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 03.09.2015 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 03.09.2015 Type Delivered
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 07.09.2015 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Anotácia 07.09.2015 Type Delivered
Opis 07.09.2015 Type Delivered
Patentové nároky 07.09.2015 Type Delivered
Plná moc 07.09.2015 Type Delivered
Výkresy 07.09.2015 Type Delivered
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 07.09.2015 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 22.09.2015 Type Delivered
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 05.10.2015 Type Sent document
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 13.10.2015 Type Payment
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 13.10.2015 Type Payment
správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 14.01.2016 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 01.02.2016 Type Delivered
Opis 01.02.2016 Type Delivered
Patentové nároky 01.02.2016 Type Delivered
správa o rešerši 27.04.2016 Type Internal Letter
výsledok rešerše 28.04.2016 Type Internal Letter
oznámenie o výsledku rešerše 28.04.2016 Type Sent document
záznam o vykonaní predbežného prieskum 09.01.2017 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie PP s rešeršou 10.01.2017 Type Internal Letter
doplnková rešeršná správa 24.01.2019 Type Internal Letter
pokyn na udelenie 28.01.2019 Type Internal Letter
záznam o vykonaní úplného prieskumu 28.01.2019 Type Internal Letter
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 05.02.2019 Type Sent document
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 21.02.2019 Type Payment
rozhodnutie o udelení patentu 22.02.2019 Type Sent document
oznámenie o zaslaní patentovej listiny 18.04.2019 Type Sent document
PP 65-2015
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku