Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 65-2015
(11)  Číslo patentu  288665 
(21)  Číslo prihlášky  65-2015 
(22)  Dátum podania prihlášky  03.09.2015 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  06.05.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.04.2017 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  28.03.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G02B 6/02  G02B 6/10  G02B 6/036  C08G 77/04   
(54)  Názov  Spôsob prípravy optických vlnovodov s povrchovou fotonickou štruktúrou zo siloxánových polymérnych vlákien 
(57)  Anotácia  Opisuje sa spôsob, pri ktorom sa čiastočne vytvrdnuté siloxánové polymérne vlákno (1) položí na fotonickú štruktúru (2), ktorá je tvorená jednorozmernou povrchovou mriežkou. Následne časť čiastočne vytvrdnutého siloxánového vlákna (1), ktorá sa dotýka povrchu fotonickej štruktúry (2), do nej natečie, skopíruje ju a nechá sa vytvrdnúť pri izbovej teplote. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina; SK;
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR); Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Martinček Ivan, prof. Mgr., PhD.; Ipeľská 26, 010 01 Žilina; SK;
Pudiš Dušan, prof. Ing., PhD.; Kubínska 10/16, 010 08 Žilina; SK;
Gašo Peter, Ing.; Dunajov 163, 023 02 Krásno nad Kysucou; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  GIRMAN IP Management, Girmanová Zuzana, Ing.; Olivová 10, 949 01 Nitra 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu  03.09.2021 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  03.09.2021 
   Maximálna platnosť do  03.09.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku (PP) 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 03.04.2017 4/2017 BA9A
2 Udelené patenty 06.05.2019 5/2019 FG4A
3 Zaniknuté patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 13.07.2022 13/2022 MM4A
 
PP 65-2015
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 12.10.2015 116,00 EUR
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 12.10.2015 53,00 EUR
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 20.02.2019 76,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 65-2015
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 09.05.2019 148,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za patent za 5. rok 19.08.2019 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za patent za 6. rok 28.08.2020 116,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 65-2015
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 03.09.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 03.09.2015 Typ Doručené
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 07.09.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 07.09.2015 Typ Doručené
Opis 07.09.2015 Typ Doručené
Patentové nároky 07.09.2015 Typ Doručené
Plná moc 07.09.2015 Typ Doručené
Výkresy 07.09.2015 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 07.09.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 22.09.2015 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 05.10.2015 Typ Odoslané
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 13.10.2015 Typ Platba
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 13.10.2015 Typ Platba
správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 14.01.2016 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 01.02.2016 Typ Doručené
Opis 01.02.2016 Typ Doručené
Patentové nároky 01.02.2016 Typ Doručené
správa o rešerši 27.04.2016 Typ Interné listy
výsledok rešerše 28.04.2016 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 28.04.2016 Typ Odoslané
záznam o vykonaní predbežného prieskum 09.01.2017 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PP s rešeršou 10.01.2017 Typ Interné listy
doplnková rešeršná správa 24.01.2019 Typ Interné listy
pokyn na udelenie 28.01.2019 Typ Interné listy
záznam o vykonaní úplného prieskumu 28.01.2019 Typ Interné listy
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 05.02.2019 Typ Odoslané
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 21.02.2019 Typ Platba
rozhodnutie o udelení patentu 22.02.2019 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní patentovej listiny 18.04.2019 Typ Odoslané
PP 65-2015
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku