Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 65-2009
(11)  Číslo patentu  288090 
(21)  Číslo prihlášky  65-2009 
(22)  Dátum podania prihlášky  14.09.2009 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  03.06.2013 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  05.04.2011 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  27.05.2013 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01K 11/32  G01K 7/36   
(54)  Názov  Senzor na meranie teploty vytvorený z optického vlákna s kvapalným plášťom 
(57)  Anotácia  Senzor na meranie teploty vytvorený na základe optického vlákna s kvapalným plášťom je založený na meraní vyrovnávacej vlnovej dĺžky lambda0 pre interferujúce módy LP01 a LP02 alebo na meraní vyrovnávacej vlnovej dĺžky lambda0 pre interferujúce módy LP01 a LP11 v závislosti od teploty. Základom navrhovaného senzora je 5 centimetrov dlhé senzorové optické vlákno z taveného kremeňa s priemerom jadra 10 mikrometrov, ktorého plášť tvorí chloroform. Rozdielne teplotné koeficienty indexov lomu pre tavený kremeň a chloroform spôsobujú výrazné zmeny vyrovnávacej vlnovej dĺžky lambda0 pre interferujúce módy LP01 a LP02 alebo pre interferujúce módy LP01 a LP11 v závislosti od teploty. Hodnota vyrovnávacej vlnovej dĺžky lambda0 pre interferujúce módy LP01 a LP02 alebo pre interferujúce módy LP01 a LP11 sa využíva priamo na určovanie teploty. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Martinček Ivan, doc. Mgr., PhD.; Ipeľská 26, 010 01 Žilina; SK;
Pudiš Dušan, doc. Ing., PhD.; Kubínska 10/16, 010 08 Žilina; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu  14.09.2014 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  14.09.2014 
   Maximálna platnosť do  14.09.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku (PP) 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 05.04.2011 04/2011 BA9A
2 Udelené patenty 03.06.2013 06/2013 FG4A
3 Zaniknuté patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 02.06.2015 06/2015 MM4A
 
PP 65-2009
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 30.04.2013 5 248,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 65-2009
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 14.09.2009 Typ Doručené
1a Opis 14.09.2009 Typ Doručené
1b Patentové nároky 14.09.2009 Typ Doručené
1c Anotácia 14.09.2009 Typ Doručené
1d Výkresy 14.09.2009 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 02.10.2009 Typ Platba
3 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 02.07.2010 Typ Doručené
4 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 15.11.2010 Typ Platba
5 záznam o vykonaní predbežného prieskum 17.01.2011 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie PP 17.01.2011 Typ Interné listy
7 správa o rešerši 14.12.2012 Typ Interné listy
8 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 18.12.2012 Typ Odoslané
9 Odpoveď na správu úradu 29.01.2013 Typ Doručené
9a Opis 29.01.2013 Typ Doručené
9b Patentové nároky 29.01.2013 Typ Doručené
9c Anotácia 29.01.2013 Typ Doručené
9d Výkresy 29.01.2013 Typ Doručené
10 záznam o vykonaní úplného prieskumu 06.02.2013 Typ Interné listy
11 pokyn na udelenie 06.02.2013 Typ Interné listy
12 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 19.02.2013 Typ Odoslané
13 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 17.04.2013 Typ Platba
14 rozhodnutie o udelení patentu 23.04.2013 Typ Odoslané
15 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 30.05.2013 Typ Odoslané
PP 65-2009
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku