Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 64-2021
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  64-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  18.08.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H02M 1/00   
(54)  Názov  Udržiavanie symetrie výstupných napätí lineárneho regulátora jednosmerného napätia 
(57)  Anotácia   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava; SK;
Kadlečíková Magdaléna, Ing., PhD.; Pekná cesta 11, 831 52 Bratislava 35; SK;
Kolmačka Michal, Ing., PhD.; Homolova 39, 841 02 Bratislava 42; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kadlečíková Magdaléna, Ing., PhD.; Pekná cesta 11, 831 52 Bratislava 35; SK;
Kolmačka Michal, Ing., PhD.; Homolova 39, 841 02 Bratislava 42; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška   
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PP 64-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 64-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 18.08.2021 Typ Doručené
1a Opis 18.08.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 18.08.2021 Typ Doručené
2 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 20.08.2021 Typ Doručené
2a Opis 20.08.2021 Typ Doručené
2b Patentové nároky 20.08.2021 Typ Doručené
2c Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 20.08.2021 Typ Doručené
3 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 20.08.2021 Typ Doručené
4 Potvrdenie o podaní 20.08.2021 Typ Doručené
5 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 31.08.2021 Typ Odoslané
6 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 03.09.2021 Typ Platba
7 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 03.09.2021 Typ Platba
8 Vyžiadanie poplatku/doplatku za vykonanie rešerše v prioritnej lehote 13.09.2021 Typ Odoslané
9 Poplatok za vykonanie rešerše v prioritnej lehote 21.09.2021 Typ Platba
PP 64-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku