Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 64-2019
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  64-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  30.05.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.12.2020 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C05F 17/60  C05F 17/90  C05F 17/921  C05F 17/943   
(54)  Názov  Elektrický kompostér na spracovanie bioodpadov a/alebo bioplastov 
(57)  Anotácia  Elektrický kompostér na spracovanie bioodpadov a/alebo bioplastov je tvorený horizontálnou kompostovacou komorou (4) s centrálnym hriadeľom s lopatkami (5) miešadla. V spodnej časti kompostovacej komory (4) je inštalovaný elektrický vyhrievací systém s vyhrievacími telesami (6). Centrálny hriadeľ miešadla je pripojený na pohonnú jednotku (2). Horná časť kompostovacej komory (4) má veko (7) s násypným otvorom a bezzápachový vetrací filter (12). Spodná časť kompostovacej komory (4) má vysýpací otvor (8) s hradidlom a výstupný prenosný zásobník (11) na kompost. V hornej časti kompostovacej komory (4) je inštalovaný teplomer (13). Pohonná jednotka (2) a vyhrievací systém s vyhrievacími telesami (6) je pripojený na riadiacu a ovládaciu jednotku (3). Pohonná jednotka (2), vyhrievací systém s vyhrievacími telesami (6) a riadiaca a ovládacia jednotka (3) sú umiestnené na ráme (1). Horná časť kompostovacej komory (4) má servisné veko (9). Hradidlo na vysýpacom otvore (8) je spojené s otváracou pákou (10). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Fekete Roman, prof. Ing., PhD.; Pri starom letisku 31, 831 07 Bratislava-Vajnory; SK;
Peciar Marián, prof. Ing., PhD.; Hálova 17, 851 01 Bratislava-Petržalka; SK;
Peciar Peter, doc. Ing., PhD.; Hálova 17, 851 01 Bratislava-Petržalka; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 02.12.2020 12/2020 BA9A
 
PP 64-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 64-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 30.05.2019 Typ Doručené
1a Opis 30.05.2019 Typ Doručené
1b Patentové nároky 30.05.2019 Typ Doručené
1c Výkresy 30.05.2019 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 30.05.2019 Typ Doručené
1e Plná moc 30.05.2019 Typ Doručené
1f Generálna plná moc 30.05.2019 Typ Doručené
1g Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 30.05.2019 Typ Doručené
2 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 30.05.2019 Typ Doručené
3 Potvrdenie o podaní 04.06.2019 Typ Doručené
4 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 13.06.2019 Typ Doručené
4a Sprievodný list 13.06.2019 Typ Doručené
5 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 18.06.2019 Typ Platba
6 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 20.06.2019 Typ Platba
7 Výpoveď plnej moci 11.02.2020 Typ Doručené
7a Príloha inde neuvedená 11.02.2020 Typ Doručené
8 všeobecný referátnik 05.03.2020 Typ Odoslané
9 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 29.05.2020 Typ Doručené
9a Plná moc 29.05.2020 Typ Doručené
9b Sprievodný list 29.05.2020 Typ Doručené
10 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie prioritného dokladu 04.06.2020 Typ Odoslané
11 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 12.06.2020 Typ Platba
12 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 22.06.2020 Typ Odoslané
13 záznam o vykonaní predbežného prieskum 28.07.2020 Typ Interné listy
14 pokyn na zverejnenie PP 28.07.2020 Typ Interné listy
16 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 14.10.2021 Typ Odoslané
PP 64-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 05.03.2020 Ing. Štefan Kováčik
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku