Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 64-2016
(11)  Číslo patentu  288831 
(21)  Číslo prihlášky  64-2016 
(22)  Dátum podania prihlášky  08.06.2016 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  10.03.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  04.01.2018 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  15.02.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B65G 13/11  B64F 1/32  B64C 1/22  B64D 1/02  B65G 67/00   
(54)  Názov  Valčeková dráha na vysadzovanie nákladu z lietadla bočnými dverami 
(57)  Anotácia  Valčeková dráha na vysadzovanie nákladu z lietadla bočnými dverami je tvorená rovnými modulmi (1), oblúkovým modulom (2) a výklopným modulom (3). Výklopný modul (3) po vyklopení do pracovnej (vodorovnej) polohy presahuje prah bočných dverí (4). Šírka valčekovej dráhy umožňuje obsluhe obkročmo kráčať alebo bežať pri vytláčaní vozíka (5) s nákladom. Bočnice (6, 12, 22, 23) modulov (1, 2, 3) valčekovej dráhy sú navrhnuté tak, aby okrem vedenia vozíka (5) po dráhe zabraňovali svojím lemom jeho vyskočeniu z dráhy. Horný lem nepokračuje až na koniec výklopného modulu (3) – týmto sa umožňuje prepadnutie vozíka (5) cez koniec dráhy pri posunutí jeho ťažiska za posledný valček (7). Výklopný modul (3) je na zadnej strane (podľa smeru letu) vybavený nášľapnou časťou (24), ktorá je vysunutú z lietadla a je určená na odraz parašutistu pri opúšťaní lietadla. Súčasťou vynálezu je vozík (5) na pripevnenie nákladu. Vozík (5) pozostáva z nosného rámu (28), vodiacich ramien (30) pohybujúcich sa pod lemom bočníc (6, 12, 22, 23) modulov (1, 2, 3) valčekovej dráhy, vymedzovacích profilov (29) a prvkov (31) na pripevnenie základne nákladu. Vozík (5) je počas letu zaistený v pozdĺžnom smere zarážkou (11), kde prestaviteľné zarážky (11) sú súčasťou každého rovného modulu (1) valčekovej dráhy. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SLI, s.r.o.; Rampová 7, 040 01 Košice 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kaľavský Peter, Ing., PhD.; Rampová 7 (P.O. Box K-29 , 040 01 Košice; SK;
Beník Jaromír, Ing.; Rampová 7 (P.O. Box K-29) , 040 01 Košice; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  08.06.2023 
   Maximálna platnosť do  08.06.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 04.01.2018 1/2018 BA9A
2 Udelené patenty 10.03.2021 5/2021 FG4A
 
PP 64-2016
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 14.06.2016 53,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 11.10.2016 116,00 EUR
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 04.01.2021 86,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 64-2016
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 19.01.2021 364,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za patent za 7. rok 21.11.2022 195,00 EUR 7
23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) 28.11.2022 70,00 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 64-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 08.06.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 08.06.2016 Typ Doručené
Doklad preukazujúci právo na riešenie 08.06.2016 Typ Doručené
Opis 08.06.2016 Typ Doručené
Patentové nároky 08.06.2016 Typ Doručené
Výkresy 08.06.2016 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 14.06.2016 Typ Odoslané
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 16.06.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Oznámenie k poplatkom 16.06.2016 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 21.06.2016 Typ Platba
vyžiadanie poplatku k žiadosti o ÚP 04.10.2016 Typ Odoslané
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 13.10.2016 Typ Platba
správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 12.12.2016 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 09.02.2017 Typ Doručené
Anotácia 09.02.2017 Typ Doručené
Opis 09.02.2017 Typ Doručené
Patentové nároky 09.02.2017 Typ Doručené
Výkresy 09.02.2017 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie PP 22.09.2017 Typ Interné listy
záznam o vykonaní predbežného prieskum 22.09.2017 Typ Interné listy
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 23.02.2018 Typ Doručené
správa o rešerši 09.10.2020 Typ Interné listy
správa o úplnom prieskume - vecné chyby 12.10.2020 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 24.11.2020 Typ Doručené
Anotácia 24.11.2020 Typ Doručené
Opis 24.11.2020 Typ Doručené
Patentové nároky 24.11.2020 Typ Doručené
pokyn na udelenie 10.12.2020 Typ Interné listy
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 28.12.2020 Typ Odoslané
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 07.01.2021 Typ Platba
rozhodnutie o udelení patentu 11.01.2021 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní patentovej listiny 16.03.2021 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 08.09.2022 Typ Odoslané
výzva na zaplatenie poplatku/doplatku za udržiavanie P v platnosti - v predĺženej lehote 24.11.2022 Typ Odoslané
PP 64-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku