Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 64-2016
(11)  Patent Number  288831 
(21)  Application Number  64-2016 
(22)  Application Date  08.06.2016 
(24)  Date from Which Patent Has Effect  10.03.2021 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  04.01.2018 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public  15.02.2021 
(51)  International Patent Classification  B65G 13/11  B64F 1/32  B64C 1/22  B64D 1/02  B65G 67/00   
(54)  Title  Valčeková dráha na vysadzovanie nákladu z lietadla bočnými dverami 
(57)  Abstract  Valčeková dráha na vysadzovanie nákladu z lietadla bočnými dverami je tvorená rovnými modulmi (1), oblúkovým modulom (2) a výklopným modulom (3). Výklopný modul (3) po vyklopení do pracovnej (vodorovnej) polohy presahuje prah bočných dverí (4). Šírka valčekovej dráhy umožňuje obsluhe obkročmo kráčať alebo bežať pri vytláčaní vozíka (5) s nákladom. Bočnice (6, 12, 22, 23) modulov (1, 2, 3) valčekovej dráhy sú navrhnuté tak, aby okrem vedenia vozíka (5) po dráhe zabraňovali svojím lemom jeho vyskočeniu z dráhy. Horný lem nepokračuje až na koniec výklopného modulu (3) – týmto sa umožňuje prepadnutie vozíka (5) cez koniec dráhy pri posunutí jeho ťažiska za posledný valček (7). Výklopný modul (3) je na zadnej strane (podľa smeru letu) vybavený nášľapnou časťou (24), ktorá je vysunutú z lietadla a je určená na odraz parašutistu pri opúšťaní lietadla. Súčasťou vynálezu je vozík (5) na pripevnenie nákladu. Vozík (5) pozostáva z nosného rámu (28), vodiacich ramien (30) pohybujúcich sa pod lemom bočníc (6, 12, 22, 23) modulov (1, 2, 3) valčekovej dráhy, vymedzovacích profilov (29) a prvkov (31) na pripevnenie základne nákladu. Vozík (5) je počas letu zaistený v pozdĺžnom smere zarážkou (11), kde prestaviteľné zarážky (11) sú súčasťou každého rovného modulu (1) valčekovej dráhy. 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  SLI, s.r.o.; Rampová 7, 040 01 Košice 1; SK 
(72)  Inventor(s)  Kaľavský Peter, Ing., PhD.; Rampová 7 (P.O. Box K-29 , 040 01 Košice; SK;
Beník Jaromír, Ing.; Rampová 7 (P.O. Box K-29) , 040 01 Košice; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Published Patent  PDF 
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  No 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Patent in Force minimum until  08.06.2023 
   Patent in Force maximum until  08.06.2036 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 04.01.2018 1/2018 BA9A
2 Udelené patenty 10.03.2021 5/2021 FG4A
 
PP 64-2016
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 14.06.2016 53,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 11.10.2016 116,00 EUR
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 04.01.2021 86,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 64-2016
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 19.01.2021 364,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za patent za 7. rok 21.11.2022 195,00 EUR 7
23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) 28.11.2022 70,00 EUR 7

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 64-2016
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 08.06.2016 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Anotácia 08.06.2016 Type Delivered
Doklad preukazujúci právo na riešenie 08.06.2016 Type Delivered
Opis 08.06.2016 Type Delivered
Patentové nároky 08.06.2016 Type Delivered
Výkresy 08.06.2016 Type Delivered
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 14.06.2016 Type Sent document
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 16.06.2016 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Oznámenie k poplatkom 16.06.2016 Type Delivered
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 21.06.2016 Type Payment
vyžiadanie poplatku k žiadosti o ÚP 04.10.2016 Type Sent document
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 13.10.2016 Type Payment
správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 12.12.2016 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 09.02.2017 Type Delivered
Anotácia 09.02.2017 Type Delivered
Opis 09.02.2017 Type Delivered
Patentové nároky 09.02.2017 Type Delivered
Výkresy 09.02.2017 Type Delivered
pokyn na zverejnenie PP 22.09.2017 Type Internal Letter
záznam o vykonaní predbežného prieskum 22.09.2017 Type Internal Letter
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 23.02.2018 Type Delivered
správa o rešerši 09.10.2020 Type Internal Letter
správa o úplnom prieskume - vecné chyby 12.10.2020 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 24.11.2020 Type Delivered
Anotácia 24.11.2020 Type Delivered
Opis 24.11.2020 Type Delivered
Patentové nároky 24.11.2020 Type Delivered
pokyn na udelenie 10.12.2020 Type Internal Letter
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 28.12.2020 Type Sent document
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 07.01.2021 Type Payment
rozhodnutie o udelení patentu 11.01.2021 Type Sent document
oznámenie o zaslaní patentovej listiny 16.03.2021 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 08.09.2022 Type Sent document
výzva na zaplatenie poplatku/doplatku za udržiavanie P v platnosti - v predĺženej lehote 24.11.2022 Type Sent document
PP 64-2016
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku