Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 63-2020
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  63-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  17.06.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  13.01.2021 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01B 5/28  G01B 21/00   
(54)  Názov  Nadstavbový modul na polohovanie rotačných drážkovaných a ozubených komponentov pri meraní drsnosti povrchu 
(57)  Anotácia  Nadstavbový modul na polohovanie rotačných drážkovaných a ozubených komponentov pri meraní drsnosti povrchu pozostáva z telesa (1) modulu, v ktorého stredovej časti je priebežný otvor (A) s ložiskovými sedlami (B) na oboch koncoch, v ktorých sú uložené ložiská (4) s otočným hriadeľom (2). Na vyčnievajúcom konci otočného hriadeľa (2) je pomocou KM skrutky (10) prichytená príruba (3), o ktorú je pomocou skrutiek (11) prichytené skľučovadlo (12). Teleso (1) modulu má nad otočným hriadeľom (2) otvor (C), v ktorom je uložený brzdový element (7) dosadajúci k otočnému hriadeľu (2), pričom brzdový element (7) je prekrytý krytkou (5) brzdy prichytenou o teleso (1) modulu skrutkami (6) brzdy. Medzi krytkou (5) brzdy a brzdovým elementom (7) je vložená iniciačná vložka (8) brzdy. Z krytky (5) brzdy na iniciačnú vložku (8) brzdy dolieha aretačná skrutka (9). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 2757/5, Bratislava-Staré Mesto 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Moravčíková Jana, Ing., PhD.; Botanická 5686/5, 917 08 Trnava 8; SK;
Šedovič Viliam, Bc.; Trenčianska 81/20-10, 018 51 Nová Dubnica; SK;
Koleňák Roman, prof. Ing., PhD.; Boleráz, 919 08 Boleráz; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 13.01.2021 1/2021 BA9A
 
PP 63-2020
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 30.06.2020 30,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 30.06.2020 58,00 EUR
10 Poplatok za zverejnenie patentovej prihlášky pred zákonnou lehotou 07.10.2020 10,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 63-2020
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 63-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 17.06.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Obrázok k anotácii 17.06.2020 Typ Doručené
Opis 17.06.2020 Typ Doručené
Patentové nároky 17.06.2020 Typ Doručené
Plná moc 17.06.2020 Typ Doručené
Výkresy 17.06.2020 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 17.06.2020 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 17.06.2020 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 18.06.2020 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 19.06.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 19.06.2020 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 26.06.2020 Typ Odoslané
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 01.07.2020 Typ Platba
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 01.07.2020 Typ Platba
Žiadosť o zverejnenie prihlášky pred lehotou ustanovenou zákonom 04.10.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 04.10.2020 Typ Doručené
10 Poplatok za zverejnenie patentovej prihlášky pred zákonnou lehotou 08.10.2020 Typ Platba
oznámenie o skoršom zverejnení 26.11.2020 Typ Odoslané
PP 63-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku