Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 63-2019
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  63-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  30.05.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.12.2020 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A47L 11/10  A47L 11/40  B25J 11/00   
(54)  Názov  Systém na automatické čistenie podláh 
(57)  Anotácia  Systém na automatické čistenie podláh obsahuje podlahový automat (1) s lokalizačným zariadením (6) a stabilnou ovládacou jednotkou (4), ktorá bezdrôtovým prepojením kontroluje presnú lokalizáciu podlahového automatu (1) s naprogramovanou priestorovou trajektóriou s využitím GPS systému (5). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Peterka Jozef, prof. Dr. Ing.; Adama Štrekára 53, 917 08 Trnava 8; SK;
Božek Pavol, Dr.h.c. prof. Ing., CSc.; Voderady 142, 919 42 Voderady; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 02.12.2020 12/2020 BA9A
 
PP 63-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 63-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 30.05.2019 Typ Doručené
1a Opis 30.05.2019 Typ Doručené
1b Patentové nároky 30.05.2019 Typ Doručené
1c Výkresy 30.05.2019 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 30.05.2019 Typ Doručené
1e Plná moc 30.05.2019 Typ Doručené
1f Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 30.05.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 03.06.2019 Typ Doručené
3 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 11.06.2019 Typ Doručené
3a Sprievodný list 11.06.2019 Typ Doručené
4 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 18.06.2019 Typ Platba
5 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 18.06.2019 Typ Platba
PP 63-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku