Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 62-2020
(11)  Patent Number   
(21)  Application Number  62-2020 
(22)  Application Date  17.06.2020 
(24)  Date from Which Patent Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  27.01.2021 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public   
(51)  International Patent Classification  G01B 5/28   
(54)  Title  Nadstavbový modul na nastavenie a polohovanie rotačných komponentov s malým priemerom počas kontroly mikrogeometrie povrchu 
(57)  Abstract  Nadstavbový modul na nastavenie a polohovanie rotačných komponentov s malým priemerom počas kontroly mikrogeometrie povrchu pozostáva z telesa (1) modulu, v ktorého hornej časti je hlavná kapsa (A) a v nej je pohyblivo uložený vozík (11). Vedľa hlavnej kapsy (A) je umiestnená doplnková kapsa (C), ktoré sú navzájom prepojené otvorom. V doplnkovej kapse (C) je uložený nastavovací mechanizmus (5) tvorený nastavovacou skrutkou (10), ktorá je zaskrutkovaná do otvoru so závitom na kratšom boku vozíka (11) a na ktorej je naskrutkovaná matica (9) vozíka; nastavovací mechanizmus (5) je tvorený vložkou (8), ktorá je zaskrutkovaná do otvoru so závitom v čele telesa (1) modulu a ktorou prechádza nastavovacia skrutka (10); pričom vozík (11) má obdĺžnikovú kapsu (E), ktorej vnútorné steny majú otvory so závitom, v ktorých sú zaskrutkované skrutky (13) s polguľovou hlavou; do vozíka (11) je vsadené puzdro (2), ktoré má na hornej ploche minimálne dve drážky (G) rozdielnych priemerov na osadenie meraných súčiastok. Na protiľahlých bokoch puzdra (2) sú minimálne dve zahĺbenia na zapadnutie polguľových hláv skrutky (13). 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(72)  Inventor(s)  Moravčíková Jana, Ing., PhD.; Botanická 5686/5, 917 08 Trnava 8; SK;
Šedovič Viliam, Bc.; Trenčianska 81/20-10, 018 51 Nová Dubnica; SK;
Koleňák Roman, prof. Ing., PhD.; Boleráz 697, 919 08 Boleráz; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  v konaní - zverejnená prihláška 
   Legal Status   
   Published Patent   
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  No 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Patent in Force minimum until   
   Patent in Force maximum until   
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 27.01.2021 2/2021 BA9A
 
PP 62-2020
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 30.06.2020 30,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 30.06.2020 58,00 EUR
10 Poplatok za zverejnenie patentovej prihlášky pred zákonnou lehotou 07.10.2020 10,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 62-2020
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 62-2020
S/N Item Name Date Type Document Payment
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 17.06.2020 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
1a Opis 17.06.2020 Type Delivered
1b Patentové nároky 17.06.2020 Type Delivered
1c Výkresy 17.06.2020 Type Delivered
1d Anotácia 17.06.2020 Type Delivered
1e Plná moc 17.06.2020 Type Delivered
1f Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 17.06.2020 Type Delivered
2 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 17.06.2020 Type Delivered
3 Potvrdenie o podaní 18.06.2020 Type Delivered
4 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 19.06.2020 Type Delivered
4a Sprievodný list 19.06.2020 Type Delivered
5 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 26.06.2020 Type Sent document
6 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 01.07.2020 Type Payment
7 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 01.07.2020 Type Payment
8 Žiadosť o zverejnenie prihlášky pred lehotou ustanovenou zákonom 04.10.2020 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
8a Sprievodný list 04.10.2020 Type Delivered
9 10 Poplatok za zverejnenie patentovej prihlášky pred zákonnou lehotou 08.10.2020 Type Payment
10 pokyn na zverejnenie PP 14.12.2020 Type Internal Letter
11 oznámenie o skoršom zverejnení 17.12.2020 Type Sent document
PP 62-2020
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku