Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 62-2020
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  62-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  17.06.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  27.01.2021 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01B 5/28   
(54)  Názov  Nadstavbový modul na nastavenie a polohovanie rotačných komponentov s malým priemerom počas kontroly mikrogeometrie povrchu 
(57)  Anotácia  Nadstavbový modul na nastavenie a polohovanie rotačných komponentov s malým priemerom počas kontroly mikrogeometrie povrchu pozostáva z telesa (1) modulu, v ktorého hornej časti je hlavná kapsa (A) a v nej je pohyblivo uložený vozík (11). Vedľa hlavnej kapsy (A) je umiestnená doplnková kapsa (C), ktoré sú navzájom prepojené otvorom. V doplnkovej kapse (C) je uložený nastavovací mechanizmus (5) tvorený nastavovacou skrutkou (10), ktorá je zaskrutkovaná do otvoru so závitom na kratšom boku vozíka (11) a na ktorej je naskrutkovaná matica (9) vozíka; nastavovací mechanizmus (5) je tvorený vložkou (8), ktorá je zaskrutkovaná do otvoru so závitom v čele telesa (1) modulu a ktorou prechádza nastavovacia skrutka (10); pričom vozík (11) má obdĺžnikovú kapsu (E), ktorej vnútorné steny majú otvory so závitom, v ktorých sú zaskrutkované skrutky (13) s polguľovou hlavou; do vozíka (11) je vsadené puzdro (2), ktoré má na hornej ploche minimálne dve drážky (G) rozdielnych priemerov na osadenie meraných súčiastok. Na protiľahlých bokoch puzdra (2) sú minimálne dve zahĺbenia na zapadnutie polguľových hláv skrutky (13). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Moravčíková Jana, Ing., PhD.; Botanická 5686/5, 917 08 Trnava 8; SK;
Šedovič Viliam, Bc.; Trenčianska 81/20-10, 018 51 Nová Dubnica; SK;
Koleňák Roman, prof. Ing., PhD.; Boleráz 697, 919 08 Boleráz; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 27.01.2021 02/2021 BA9A
 
PP 62-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 62-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 17.06.2020 Typ Doručené
1a Opis 17.06.2020 Typ Doručené
1b Patentové nároky 17.06.2020 Typ Doručené
1c Výkresy 17.06.2020 Typ Doručené
1d Anotácia 17.06.2020 Typ Doručené
1e Plná moc 17.06.2020 Typ Doručené
1f Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 17.06.2020 Typ Doručené
2 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 17.06.2020 Typ Doručené
3 Potvrdenie o podaní 18.06.2020 Typ Doručené
4 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 19.06.2020 Typ Doručené
4a Sprievodný list 19.06.2020 Typ Doručené
5 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 26.06.2020 Typ Odoslané
6 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 01.07.2020 Typ Platba
7 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 01.07.2020 Typ Platba
8 Žiadosť o zverejnenie prihlášky pred lehotou ustanovenou zákonom 04.10.2020 Typ Doručené
8a Sprievodný list 04.10.2020 Typ Doručené
9 10 Poplatok za zverejnenie patentovej prihlášky pred zákonnou lehotou 08.10.2020 Typ Platba
10 pokyn na zverejnenie PP 14.12.2020 Typ Interné listy
11 oznámenie o skoršom zverejnení 17.12.2020 Typ Odoslané
PP 62-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku