Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 62-2016
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  62-2016 
(22)  Dátum podania prihlášky  27.05.2016 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  04.12.2017 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B23B 29/24  B23Q 11/10   
(54)  Názov  Kombinovaný držiak rezných nástrojov pre revolverové NC a CNC sústruhy 
(57)  Anotácia  Kombinovaný držiak rezných nástrojov pre revolverové NC a CNC sústruhy pozostáva z upínacej stopky (2) na upnutie v revolverovej hlave (1) s upínacím puzdrom (3) rezných nástrojov (5), ktoré sú upnuté upínacími skrutkami (4). Rezné nástroje (5) sú chladené chladiacimi dýzami (6). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre; Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Matúš Milan, Ing.; Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra 1; SK;
Adamík Michal, Ing.; Tr. A. Hlinku 2 , 949 76 Nitra; SK;
Kročko Vladimír, Dr.h.c. prof. Ing., CSc.; Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra; SK;
Korenko Maroš, doc. Ing., PhD.; Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra; SK;
Paško Ján, prof. Ing., CSc.; Alexandra Matušku č. 9 , 080 01 Prešov; SK;
Bulgakov Vladimír, prof. Ing. DrSc.; Heroiv Oborony St, 15, 032 00 Kiev; UA 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zamietnutá prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 04.12.2017 12/2017 BA9A
2 Zamietnuté patentové prihlášky 14.04.2021 07/2021 FC9A
 
PP 62-2016
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 62-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 27.05.2016 Typ Doručené
1a Opis 27.05.2016 Typ Doručené
1b Patentové nároky 27.05.2016 Typ Doručené
1c Výkresy 27.05.2016 Typ Doručené
1d Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 27.05.2016 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 03.06.2016 Typ Odoslané
3 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 23.06.2016 Typ Platba
4 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 23.06.2016 Typ Doručené
5 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 21.07.2016 Typ Odoslané
6 vyžiadanie poplatku k žiadosti o ÚP 21.07.2016 Typ Odoslané
7 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 18.08.2016 Typ Platba
8 Odpoveď na správu úradu 23.09.2016 Typ Doručené
8a Anotácia 23.09.2016 Typ Doručené
8b Opis 23.09.2016 Typ Doručené
8c Patentové nároky 23.09.2016 Typ Doručené
8d Výkresy 23.09.2016 Typ Doručené
9 Žiadosť o opravu 11.10.2016 Typ Doručené
9a Príloha inde neuvedená 11.10.2016 Typ Doručené
10 záznam o vykonaní predbežného prieskum 04.09.2017 Typ Interné listy
11 pokyn na zverejnenie PP 04.09.2017 Typ Interné listy
12 správa o rešerši 07.09.2020 Typ Interné listy
13 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 08.09.2020 Typ Odoslané
15 rozhodnutie o zamietnutí - § 44 ods. 1 12.02.2021 Typ Odoslané
PP 62-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku