Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 62-2011
(11)  Číslo patentu  288309 
(21)  Číslo prihlášky  62-2011 
(22)  Dátum podania prihlášky  22.06.2011 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  02.10.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.01.2013 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  26.08.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01K 11/32   
(54)  Názov  Optický vláknový teplomer 
(57)  Anotácia  Optický vláknový teplomer pozostávajúci zo zdroja (1) nemonochromatického svetla, vláknového deliča (2) lúča, pričom výstupy z vláknového deliča (2) sú privedené na optické vlákna (3, 4) s odlišnými závislosťami optickej dĺžky od teploty, zlučovača (5) a detekčného zariadenia (6), ktoré je určené na sledovanie priebehu interferencie a je pripojené na výstup zlučovača (5) a prvku (7) s variabilnou optickou dĺžkou, ktorý umožňuje kompenzovať rozdiel optických dĺžok optických vlákien (3, 4). Citlivosť takéhoto teplomera je priamo závislá od dĺžky použitých optických vlákien (3, 4), a môže preto pri použití dlhých optických vlákien (3, 4) dosiahnuť neobvykle vysokú hodnotu. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Káčik Daniel, Ing., PhD.; Petzvalova 49, 010 15 Žilina; SK;
Martinček Ivan, doc. Mgr., PhD.; Ipeľská 26, 010 01 Žilina; SK;
Turek Ivan, doc. RNDr., CSc.; Berlínska 4, 010 08 Žilina; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu  22.06.2017 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  22.06.2017 
   Maximálna platnosť do  22.06.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku (PP) 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 02.01.2013 01/2013 BA9A
2 Udelené patenty 02.10.2015 10/2015 FG4A
3 Zaniknuté patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 05.03.2018 03/2018 MM4A
 
PP 62-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 17.09.2015 5 248,00 EUR
2 53 udržiavací poplatok za patent za 6. rok 15.06.2016 6 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 62-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 22.06.2011 Typ Doručené
1a Opis 22.06.2011 Typ Doručené
1b Patentové nároky 22.06.2011 Typ Doručené
1c Anotácia 22.06.2011 Typ Doručené
1d Výkresy 22.06.2011 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 08.07.2011 Typ Platba
3 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 27.09.2012 Typ Doručené
4 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 28.09.2012 Typ Platba
5 záznam o vykonaní predbežného prieskum 22.10.2012 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie PP 22.10.2012 Typ Interné listy
7 správa o rešerši 20.11.2014 Typ Interné listy
8 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 20.11.2014 Typ Odoslané
9 Odpoveď na správu úradu 22.01.2015 Typ Doručené
9a Opis 22.01.2015 Typ Doručené
9b Patentové nároky 22.01.2015 Typ Doručené
9c Anotácia 22.01.2015 Typ Doručené
9d Výkresy 22.01.2015 Typ Doručené
10 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 30.01.2015 Typ Odoslané
11 Odpoveď na správu úradu 02.04.2015 Typ Doručené
11a Opis 02.04.2015 Typ Doručené
11b Patentové nároky 02.04.2015 Typ Doručené
11c Anotácia 02.04.2015 Typ Doručené
11d Výkresy 02.04.2015 Typ Doručené
12 záznam o vykonaní úplného prieskumu 09.04.2015 Typ Interné listy
13 pokyn na udelenie 09.04.2015 Typ Interné listy
14 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 26.05.2015 Typ Odoslané
15 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 16.07.2015 Typ Platba
16 rozhodnutie o udelení patentu 22.07.2015 Typ Odoslané
17 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 07.10.2015 Typ Odoslané
PP 62-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku