Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 61-2020
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  61-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  12.06.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  13.01.2021 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B27B 23/00  B27L 7/00  B26D 1/00  B27B 3/32   
(54)  Názov  Zariadenie na beztrieskové delenie dreva 
(57)  Anotácia  Zariadenie na beztrieskové delenie dreva obsahuje stínací nôž (1) na delenie dreva, ktorý je v časti svojej základne vsunutý medzi predný príchyt (2) a zadný príchyt (3), a je medzi nimi pevne prichytený skrutkovým spojom pomocou skrutiek (4) s valcovou hlavou s vnútorným šesťhranom z jednej strany a šesťhrannými maticami (5) z opačnej strany, pričom rezná časť stínacieho noža (1) má pílovitú reznú hranu vykrojenú v tvare písmena V na rezanie s kosouhlým stykom. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita vo Zvolene; T. G. Masaryka 24, 960 01 Zvolen 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kováč Ján, doc. Ing., PhD.; Na barinách 2701/6, 962 21 Lieskovec; SK;
Harvánek Pavol, Ing.; Šimona Jurovského 15, 974 01 Banská Bystrica 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Ing. Zuzana Girmanová, GIRMAN IP Management; Olivová 10, 949 01 Nitra 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  82-2019 
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 13.01.2021 1/2021 BA9A
 
PP 61-2020
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 18.06.2020 58,00 EUR
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 18.06.2020 30,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 61-2020
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 61-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 09.06.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 09.06.2020 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 09.06.2020 Typ Doručené
Opis 09.06.2020 Typ Doručené
Patentové nároky 09.06.2020 Typ Doručené
Plná moc 09.06.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 09.06.2020 Typ Doručené
Výkresy 09.06.2020 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 09.06.2020 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 09.06.2020 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 11.06.2020 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 19.06.2020 Typ Platba
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 19.06.2020 Typ Platba
pokyn na zverejnenie PP 26.08.2020 Typ Interné listy
záznam o vykonaní predbežného prieskum 26.08.2020 Typ Interné listy
PP 61-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku