Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 61-2016
(11)  Číslo patentu  288705 
(21)  Číslo prihlášky  61-2016 
(22)  Dátum podania prihlášky  27.05.2016 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  02.10.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  04.12.2017 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  19.08.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C09D 183/04  G01B 9/02  G01L 1/24  C08L 83/04  G01J 3/26  G02B 6/02   
(54)  Názov  Spôsob prípravy polysiloxánového Fabryho-Pérotovho interferometra umiestneného na konci optického vlákna 
(57)  Anotácia  Spôsob prípravy polysiloxánového Fabryho-Pérotovho interferometra umiestneného na konci optického vlákna je založený na vytvorení polysiloxánovej vrstvy na konci optického vlákna, ktorá je nanesená na tuhej látke, ktorá po zmene skupenstva z tuhého na kvapalné má schopnosť difundovať do polysiloxánu. Nadifundovanie tuhej látky do polysiloxánu umožní vytvoriť vzdialením polysiloxánovej vrstvy od čela optického vlákna polysiloxánový Fabryho-Pérotov interferometer, ktorý môže nájsť využitie pri vytváraní optických vláknových senzorov. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1 , 010 26 Žilina; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Martinček Ivan, prof. Mgr., PhD.; Ipeľská 26, 010 01 Žilina; SK;
Káčik Daniel, doc. Ing., PhD.; Petzvalova 49, 010 15 Žilina; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  27.05.2022 
   Maximálna platnosť do  27.05.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 04.12.2017 12/2017 BA9A
2 Udelené patenty 02.10.2019 10/2019 FG4A
 
PP 61-2016
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 09.06.2016 53,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 20.05.2019 116,00 EUR
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 02.07.2019 66,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 61-2016
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 05.09.2019 148,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za patent za 5. rok 13.05.2020 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za patent za 6. rok 14.05.2021 116,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 61-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 27.05.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 27.05.2016 Typ Doručené
Opis 27.05.2016 Typ Doručené
Patentové nároky 27.05.2016 Typ Doručené
Výkresy 27.05.2016 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 03.06.2016 Typ Odoslané
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 10.06.2016 Typ Platba
záznam o vykonaní predbežného prieskum 05.09.2017 Typ Interné listy
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 07.05.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 21.05.2019 Typ Platba
správa o rešerši 04.06.2019 Typ Interné listy
záznam o vykonaní úplného prieskumu 04.06.2019 Typ Interné listy
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 11.06.2019 Typ Odoslané
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 03.07.2019 Typ Platba
rozhodnutie o udelení patentu 19.07.2019 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní patentovej listiny 18.09.2019 Typ Odoslané
PP 61-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku