Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 61-2011
(11)  Patent Number  288452 
(21)  Application Number  61-2011 
(22)  Application Date  22.06.2011 
(24)  Date from Which Patent Has Effect  02.02.2017 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  02.01.2013 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public  12.01.2017 
(51)  International Patent Classification  G01J 3/02   
(54)  Title  Nízkokoherentný interferometer bez pohyblivých prvkov 
(57)  Abstract  Nízkokoherentný interferometer bez pohyblivých prvkov s viacerými detektormi vyznačujúci sa tým, že obsahuje prvok, ktorým sa vlny vystupujúce z ramien interferometra rozdelia do viacerých zväzkov a tie sa rôznymi cestami privedú na detektory svetla, pričom cesty privádzajúce svetelné vlny aspoň z jedného ramena k detektorom majú navzájom odlišné optické dĺžky. Rozdiel optických dráh v jednotlivých cestách medzi ramenom interferometra a detektormi pritom má byť menší, ako je oblasť vizibility pri použitej spektrálnej šírke zdroja svetla. 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina; SK 
(72)  Inventor(s)  Turek Ivan, doc. RNDr., PhD.; Berlínska 4, 010 08 Žilina; SK;
Káčik Daniel, Ing., PhD.; Petzvalova 49, 010 15 Žilina; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  zaniknutý 
   Published Patent  PDF 
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  Yes 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent  22.06.2019 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Patent in Force minimum until  22.06.2019 
   Patent in Force maximum until  22.06.2031 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings  Nezaplatením udrž. poplatku (PP) 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 02.01.2013 01/2013 BA9A
2 Udelené patenty 02.02.2017 02/2017 FG4A
3 Ponuky licencií na patenty 03.04.2017 04/2017 QA4A
4 Zaniknuté patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 03.03.2020 03/2020 MM4A
 
PP 61-2011
S/N Fee Title Date Year Fee
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 09.03.2017 6 182,00 EUR
2 54 udržiavací poplatok za patent za 7. rok 14.06.2017 7 66,25 EUR
3 55 udržiavací poplatok za patent za 8. rok 30.05.2018 8 74,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 61-2011
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 22.06.2011 Type Delivered
1a Opis 22.06.2011 Type Delivered
1b Patentové nároky 22.06.2011 Type Delivered
1c Anotácia 22.06.2011 Type Delivered
1d Výkresy 22.06.2011 Type Delivered
2 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 08.07.2011 Type Payment
3 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 27.09.2012 Type Delivered
4 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 01.10.2012 Type Payment
5 záznam o vykonaní predbežného prieskum 17.10.2012 Type Internal Letter
6 pokyn na zverejnenie PP 17.10.2012 Type Internal Letter
7 Urgencia 04.05.2016 Type Delivered
8 všeobecný referátnik 19.05.2016 Type Sent document
9 správa o rešerši 09.06.2016 Type Internal Letter
10 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 09.08.2016 Type Sent document
11 Odpoveď na správu úradu 06.10.2016 Type Delivered
11a Opis 06.10.2016 Type Delivered
11b Patentové nároky 06.10.2016 Type Delivered
11c Anotácia 06.10.2016 Type Delivered
11d Výkresy 06.10.2016 Type Delivered
12 záznam o vykonaní úplného prieskumu 14.10.2016 Type Internal Letter
13 pokyn na udelenie 14.10.2016 Type Internal Letter
14 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 28.10.2016 Type Sent document
15 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 05.12.2016 Type Payment
16 rozhodnutie o udelení patentu 08.12.2016 Type Sent document
17 Ponuka licencie 30.01.2017 Type Delivered
18 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 03.03.2017 Type Sent document
19 oznámenie o zápise ponuky licencie 06.03.2017 Type Sent document
PP 61-2011
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku