Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 61-2011
(11)  Číslo patentu  288452 
(21)  Číslo prihlášky  61-2011 
(22)  Dátum podania prihlášky  22.06.2011 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  02.02.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.01.2013 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  12.01.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01J 3/02   
(54)  Názov  Nízkokoherentný interferometer bez pohyblivých prvkov 
(57)  Anotácia  Nízkokoherentný interferometer bez pohyblivých prvkov s viacerými detektormi vyznačujúci sa tým, že obsahuje prvok, ktorým sa vlny vystupujúce z ramien interferometra rozdelia do viacerých zväzkov a tie sa rôznymi cestami privedú na detektory svetla, pričom cesty privádzajúce svetelné vlny aspoň z jedného ramena k detektorom majú navzájom odlišné optické dĺžky. Rozdiel optických dráh v jednotlivých cestách medzi ramenom interferometra a detektormi pritom má byť menší, ako je oblasť vizibility pri použitej spektrálnej šírke zdroja svetla. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Turek Ivan, doc. RNDr., PhD.; Berlínska 4, 010 08 Žilina; SK;
Káčik Daniel, Ing., PhD.; Petzvalova 49, 010 15 Žilina; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Áno 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu  22.06.2019 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  22.06.2019 
   Maximálna platnosť do  22.06.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku (PP) 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 02.01.2013 01/2013 BA9A
2 Udelené patenty 02.02.2017 02/2017 FG4A
3 Ponuky licencií na patenty 03.04.2017 04/2017 QA4A
4 Zaniknuté patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 03.03.2020 03/2020 MM4A
 
PP 61-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 09.03.2017 6 182,00 EUR
2 54 udržiavací poplatok za patent za 7. rok 14.06.2017 7 66,25 EUR
3 55 udržiavací poplatok za patent za 8. rok 30.05.2018 8 74,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 61-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 22.06.2011 Typ Doručené
1a Opis 22.06.2011 Typ Doručené
1b Patentové nároky 22.06.2011 Typ Doručené
1c Anotácia 22.06.2011 Typ Doručené
1d Výkresy 22.06.2011 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 08.07.2011 Typ Platba
3 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 27.09.2012 Typ Doručené
4 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 01.10.2012 Typ Platba
5 záznam o vykonaní predbežného prieskum 17.10.2012 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie PP 17.10.2012 Typ Interné listy
7 Urgencia 04.05.2016 Typ Doručené
8 všeobecný referátnik 19.05.2016 Typ Odoslané
9 správa o rešerši 09.06.2016 Typ Interné listy
10 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 09.08.2016 Typ Odoslané
11 Odpoveď na správu úradu 06.10.2016 Typ Doručené
11a Opis 06.10.2016 Typ Doručené
11b Patentové nároky 06.10.2016 Typ Doručené
11c Anotácia 06.10.2016 Typ Doručené
11d Výkresy 06.10.2016 Typ Doručené
12 záznam o vykonaní úplného prieskumu 14.10.2016 Typ Interné listy
13 pokyn na udelenie 14.10.2016 Typ Interné listy
14 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 28.10.2016 Typ Odoslané
15 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 05.12.2016 Typ Platba
16 rozhodnutie o udelení patentu 08.12.2016 Typ Odoslané
17 Ponuka licencie 30.01.2017 Typ Doručené
18 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 03.03.2017 Typ Odoslané
19 oznámenie o zápise ponuky licencie 06.03.2017 Typ Odoslané
PP 61-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku