Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 61-2008
(11)  Patent Number  287959 
(21)  Application Number  61-2008 
(22)  Application Date  16.09.2008 
(24)  Date from Which Patent Has Effect  03.07.2012 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  07.04.2010 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public  15.06.2012 
(51)  International Patent Classification  C07C 51/285  C07C 59/01   
(54)  Title  Spôsob prípravy kyseliny hydroxypivalovej 
(57)  Abstract  Spôsob prípravy kyseliny hydroxypivalovej (3-hydroxy-2,2-dimetylpropionovej kyseliny) oxidáciou hydroxypivalaldehydu s peroxidom vodíka. Oxidácia sa uskutočňuje za prítomnosti oxylov 2,2,6,6-tetrametylpiperidínu alebo jeho v polohe 4 substituovaných derivátov alebo ich prekurzorov. Uvedené oxyly sa používajú v katalytickom množstve, pričom ich prítomnosť počas oxidácie podstatne zvyšuje množstvo izolovanej hydroxypivalovej kyseliny. 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  VUP, a. s.; Nábrežná 4, 971 04 Prievidza; SK 
(72)  Inventor(s)  Komora Ladislav, Ing., CSc.; A. Stodolu 9/1, 971 01 Prievidza; SK;
Grolmus Peter, Ing., CSc.; Jaseňova 7, 971 01 Prievidza; SK;
Chromý Dušan, Ing., CSc.; Bôrová 381, 971 01 Prievidza; SK;
Kavala Miroslav, Ing., CSc.; E. M. Šoltésovej 3/1, 971 01 Prievidza; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Published Patent  PDF 
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  Yes 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Patent in Force minimum until  16.09.2022 
   Patent in Force maximum until  16.09.2028 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 07.04.2010 04/2010 BA9A
2 Udelené patenty 03.07.2012 07/2012 FG4A
3 Ponuky licencií na patenty 06.08.2012 08/2012 QA4A
 
PP 61-2008
S/N Fee Title Date Year Fee
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 13.09.2012 5 124,00 EUR
2 53 udržiavací poplatok za patent za 6. rok 20.02.2014 6 116,00 EUR
3 54 udržiavací poplatok za patent za 7. rok 20.02.2014 7 66,25 EUR
4 55 udržiavací poplatok za patent za 8. rok 23.11.2015 8 149,00 EUR
5 56 udržiavací poplatok za patent za 9. rok 14.09.2016 9 82,75 EUR
6 57 udržiavací poplatok za patent za 10. rok 10.01.2018 10 199,00 EUR
7 58 udržiavací poplatok za patent za 11. rok 15.01.2019 11 232,00 EUR
8 59 udržiavací poplatok za patent za 12. rok 11.09.2019 12 132,75 EUR
9 60 udržiavací poplatok za patent za 13. rok 10.09.2020 13 149,25 EUR
10 61 udržiavací poplatok za patent za 14. rok 09.09.2021 14 165,75 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 61-2008
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 16.09.2008 Type Delivered
1a Opis 16.09.2008 Type Delivered
1b Patentové nároky 16.09.2008 Type Delivered
1c Anotácia 16.09.2008 Type Delivered
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 02.10.2008 Type Sent document
3 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 02.10.2008 Type Payment
4 záznam o vykonaní predbežného prieskum 07.01.2010 Type Internal Letter
5 pokyn na zverejnenie PP 07.01.2010 Type Internal Letter
6 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 14.09.2011 Type Payment
7 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 13.09.2011 Type Delivered
8 správa o rešerši 15.02.2012 Type Internal Letter
9 záznam o vykonaní úplného prieskumu 16.02.2012 Type Internal Letter
10 pokyn na udelenie 16.02.2012 Type Internal Letter
11 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 02.03.2012 Type Sent document
12 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 04.05.2012 Type Payment
13 rozhodnutie o udelení patentu 11.05.2012 Type Sent document
14 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 03.07.2012 Type Sent document
15 Ponuka licencie 12.07.2012 Type Delivered
16 oznámenie o zápise ponuky licencie 18.07.2012 Type Sent document
PP 61-2008
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku