Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 603-2001
(11)  Číslo patentu  287269 
(21)  Číslo prihlášky  603-2001 
(22)  Dátum podania prihlášky  24.09.1999 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  07.05.2010 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  60/107 792, 60/143 962 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  10.11.1998, 15.07.1999 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  07.01.2002 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  12.04.2010 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 239/48  C07D 239/46  C07D 239/50  C07D 401/12  A61K 31/505   
(54)  Názov  Derivát pyrimidínu, jeho použitie, spôsob jeho prípravy a farmaceutická kompozícia, kombinácia a produkt s jeho obsahom 
(57)  Anotácia  Derivát pyrimidínu všeobecného vzorca (I-a), jeho N-oxid, farmaceuticky prijateľná adičná soľ, kvartérnizovaná amóniová forma alebo stereoizomérna forma, ktorý je vhodný na výrobu liečiva na liečbu subjektov, ktoré trpia infekciou HIV (vírusom ľudskej imunodeficiencie). Spôsob jeho prípravy a jeho použitie na výrobu liečiva, farmaceutická kompozícia, kombinácia a produkt s jeho obsahom, ako aj prípadne s obsahom ďalšej antivírusovej zlúčeniny. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Janssen Pharmaceutica N. V.; Turnhoutseweg 30, Beerse; BE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  De Corte Bart; Southampton, PA; US;
De Jonge Marc René; Tilburg; NL;
Heeres Jan; Vosselaar; BE;
Ho Chih Yung; Lansdale, PA; US;
Janssen Paul Adriaan Jan; Vosselaar; BE;
Kavash Robert W.; Glenside, PA; US;
Koymans Lucien Maria Henricus; Retie; BE;
Kukla Michael Joseph; Maple Glen, PA; US;
Ludovici Donald William; Quakertown, PA; US;
Van Aken Koen Jeanne Alfons; Turnhout; BE;
Andries Koenraad Jozef Lodewijk Marcel; Beerse; BE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária, Bušová, Ursínyová, Bušo, Bušová Eva, JUDr.; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP99/07417 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO00/27825 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu  24.09.2019 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  5009-2010 
   Minimálna platnosť do  24.09.2019 
   Maximálna platnosť do  24.09.2019 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Uplynutím doby platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 07.01.2002 01/2002 BA9A
2 Doplnenie pôvodcu (-ov) 08.02.2010 02/2010 HA9A
3 Udelené patenty 07.05.2010 05/2010 FG4A
4 Zaniknuté patenty uplynutím doby platnosti 05.11.2019 11/2019 MK4A
 
PP 603-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 16.04.2010 12 1 507,50 EUR
2 23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) 30.08.2010 12 265,50 EUR
3 60 udržiavací poplatok za patent za 13. rok 05.09.2011 13 298,50 EUR
4 61 udržiavací poplatok za patent za 14. rok 06.09.2012 14 331,50 EUR
5 62 udržiavací poplatok za patent za 15. rok 05.09.2013 15 365,00 EUR
6 63 udržiavací poplatok za patent za 16. rok 05.09.2014 16 398,00 EUR
7 64 udržiavací poplatok za patent za 17. rok 08.09.2015 17 464,50 EUR
8 65 udržiavací poplatok za patent za 18. rok 15.08.2016 18 531,00 EUR
9 66 udržiavací poplatok za patent za 19. rok 11.08.2017 19 597,00 EUR
10 67 udržiavací poplatok za patent za 20. rok 14.08.2018 20 663,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 603-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 03.05.2001 Typ Doručené
1a Podklady v pôvodnom jazyku 03.05.2001 Typ Doručené
1b Materiály k PCT 03.05.2001 Typ Doručené
1c Plná moc 03.05.2001 Typ Doručené
1d Prehlásenie pôvodcu/ov 03.05.2001 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 14.05.2001 Typ Platba
3 odstránenie nedostatkov podania PV 22.05.2001 Typ Odoslané
4 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 18.07.2001 Typ Doručené
5 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 19.09.2001 Typ Doručené
6 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 24.09.2001 Typ Platba
7 Slovenské podklady 09.10.2001 Typ Doručené
7a Opis 09.10.2001 Typ Doručené
7b Patentové nároky 09.10.2001 Typ Doručené
7c Anotácia 09.10.2001 Typ Doručené
7d Obrázok k anotácii 09.10.2001 Typ Doručené
7e Materiály k PCT 09.10.2001 Typ Doručené
8 pokyn na zverejnenie PP 16.10.2001 Typ Interné listy
9 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 20.11.2001 Typ Doručené
10 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 26.11.2001 Typ Platba
11 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 18.01.2002 Typ Doručené
12 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 23.01.2002 Typ Platba
13 Doplnenie údajov 24.01.2002 Typ Doručené
14 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 20.09.2002 Typ Doručené
15 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 25.09.2002 Typ Platba
16 správa o rešerši 15.04.2008 Typ Interné listy
17 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 23.04.2008 Typ Odoslané
18 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 12.06.2008 Typ Doručené
19 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 14.08.2008 Typ Doručené
20 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 19.08.2008 Typ Platba
21 Odpoveď na správu úradu 07.10.2008 Typ Doručené
21a Doplnenie materiálov 07.10.2008 Typ Doručené
22 vyžiadanie doplatku k žiadosti o ÚP 15.10.2008 Typ Odoslané
23 28 Doplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 31.10.2008 Typ Platba
24 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 18.12.2008 Typ Odoslané
25 Odpoveď na správu úradu 18.02.2009 Typ Doručené
25a Doplnenie materiálov 18.02.2009 Typ Doručené
26 vyžiadanie doplatku k žiadosti o ÚP 24.03.2009 Typ Odoslané
27 28 Doplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 14.04.2009 Typ Platba
28 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 16.04.2009 Typ Odoslané
29 Žiadosť o zápis ďalšieho pôvodcu do registra 15.04.2009 Typ Doručené
29a Doplnenie materiálov 15.04.2009 Typ Doručené
30 12 Poplatok za zápis/výmaz ďalšieho pôvodcu/prihlasovateľa/majiteľa 21.04.2009 Typ Platba
31 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 16.06.2009 Typ Doručené
32 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 13.08.2009 Typ Doručené
33 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 18.08.2009 Typ Platba
34 Patentové nároky 21.08.2009 Typ Doručené
35 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 31.08.2009 Typ Odoslané
36 Odpoveď na správu úradu 22.10.2009 Typ Doručené
37 záznam o vykonaní úplného prieskumu 02.11.2009 Typ Interné listy
38 pokyn na udelenie 02.11.2009 Typ Interné listy
39 vyžiadanie doplatku 01.12.2009 Typ Odoslané
40 90 Doplatok 17.12.2009 Typ Platba
41 oznámenie o zápise ďalšieho pôvodcu 29.12.2009 Typ Odoslané
42 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 14.01.2010 Typ Odoslané
43 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 04.03.2010 Typ Platba
44 rozhodnutie o udelení patentu 10.03.2010 Typ Odoslané
45 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 14.05.2010 Typ Odoslané
46 Oznámenie o podaní žiadosti o udelenie Dodatkového ochranného osvedčenia 03.06.2010 Typ Doručené
47 rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (duplicitná platba) 08.04.2011 Typ Odoslané
48 vnútrospisový list 04.05.2011 Typ Interné listy
PP 603-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena pôvodcu 28.12.2009 De Corte Bart De Corte Bart
De Jonge Marc René De Jonge Marc René
Heeres Jan Heeres Jan
Ho Chih Yung Ho Chih Yung
Janssen Paul Adriaan Jan Janssen Paul Adriaan Jan
Kavash Robert W. Kavash Robert W.
Koymans Lucien Maria Henricus Koymans Lucien Maria Henricus
Kukla Michael Joseph Kukla Michael Joseph
Ludovici Donald William Ludovici Donald William
Van Aken Koen Jeanne Alfons Van Aken Koen Jeanne Alfons
Andries Koenraad Jozef Lodewijk Marcel
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku