Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 60-2019
(11)  Číslo patentu  288994 
(21)  Číslo prihlášky  60-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  30.05.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  14.09.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.12.2020 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  13.08.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01B 9/02  G12B 5/00  B23Q 17/24   
(54)  Názov  Prípravok na polohovanie príchytu optickej časti laserového interferometra 
(57)  Anotácia  Prípravok na polohovanie príchytu optickej časti laserového interferometra pozostáva z kotviaceho telesa (1) so strmeňom, na ktorý je závitovým spojom naskrutkovaný výškovo prestaviteľný rúrkový upínací prvok (3) na optický člen, pričom na strmeni je naskrutkovaná aretačná matica (2). Kotviace teleso (1) má obvodovú kotviacu rovinnú plochu s priebežným otvorom. Priebežný otvor v kotviacom telese (1) má závit. Výškovo prestaviteľný rúrkový upínací prvok (3) na optický člen má radiálny priebežný pomocný otvor. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, Žilina 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Drbúl Mário, Ing., PhD.; Gaštanová 3077/23, 010 07 Žilina 7; SK;
Czán Andrej, prof. Ing., PhD.; Lúčna 566/38, 013 13 Rajecké Teplice; SK;
Šajgalík Michal, Ing., PhD.; Gaštanová 3088/48, 010 07 Žilina 7; SK;
Daniš Igor, Ing., PhD.; Horná ulica č. 2959/20A, 022 01 Čadca 1; SK;
Holubják Jozef, Ing., PhD.; Mútne 78, 029 63 Mútne; SK;
Pavlusík Tomáš, Ing.; Dolný Vadičov 85, 023 45 Dolný Vadičov; SK;
Pobijak Jozef, Ing.; Štiavnik 822, 013 55 Štiavnik; SK;
Czánová Tatiana, Ing., PhD.; Lúčna 566/38, 013 13 Rajecké Teplice; SK;
Kubala Ondrej, Ing.; SNP 1609, 023 02 Krásno nad Kysucou; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  13.11.2022 
   Maximálna platnosť do  30.05.2039 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 02.12.2020 12/2020 BA9A
2 Udelené patenty 14.09.2022 17/2022 FG4A
 
PP 60-2019
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 24.06.2019 60,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 21.12.2021 58,00 EUR
Poplatok za vydanie patentovej listiny 11.07.2022 66,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 60-2019
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 12.09.2022 148,50 EUR 4

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 60-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 30.05.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 30.05.2019 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 30.05.2019 Typ Doručené
Opis 30.05.2019 Typ Doručené
Patentové nároky 30.05.2019 Typ Doručené
Plná moc 30.05.2019 Typ Doručené
Výkresy 30.05.2019 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 30.05.2019 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 17.06.2019 Typ Odoslané
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 25.06.2019 Typ Platba
záznam o vykonaní predbežného prieskum 15.01.2020 Typ Interné listy
Výpoveď plnej moci 11.02.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 11.02.2020 Typ Doručené
všeobecný referátnik 05.03.2020 Typ Odoslané
pokyn na zverejnenie PP 02.09.2020 Typ Interné listy
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 15.12.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 15.12.2021 Typ Doručené
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 22.12.2021 Typ Platba
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 17.06.2022 Typ Odoslané Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
rozhodnutie o udelení patentu 13.07.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní patentovej listiny 19.09.2022 Typ Odoslané
PP 60-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 04.03.2020 Kováčik Štefan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku