Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 577-2000
(11)  Číslo patentu  285254 
(21)  Číslo prihlášky  577-2000 
(22)  Dátum podania prihlášky  20.04.2000 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  07.09.2006 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.12.2001 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  30.08.2006 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F02M 27/02  H01L 35/32  H01L 35/28   
(54)  Názov  Elektrokatalyzátor 
(57)  Anotácia  Elektrokatalyzátor, na ktorom v nosiči (1), napr. keramickom umiestnenom na teplom mieste (7), sú vytvorené kanály (2). Na stenách každého kanála (2) je nanesená elektricky vodivá vrstva (3), napr. z materiálu na báze kremíka. Na vrstve (3) je nanesená elektricky vodivá vrstva (4) z iného materiálu s katalytickými vlastnosťami, ako je materiál vrstvy (3), napr. z platiny. K vrstve (3) je jedným koncom pripojený elektrický vodič (5) z rovnakého materiálu, ako je vrstva (3) a k vrstve (4) je jedným koncom pripojený elektrický vodič (6) z rovnakého materiálu, ako je vrstva (4). Druhé konce elektrických vodičov (5) a (6) sú privedené na studené miesto (8). Vrstva (3) a vrstva (4) tvorí spolu s vodičmi (5) a (6) termočlánok. Termočlánky sú na studenom mieste (8) príslušne elektricky zapojené, napr. do série. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Isteník Rastislav, doc. Ing., PhD.; Porúbka 156, 010 07 Žilina; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu  20.04.2011 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  20.04.2011 
   Maximálna platnosť do  20.04.2020 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku (PP) 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 03.12.2001 12/2001 BA9A
2 Udelené patenty 07.09.2006 09/2006 FG4A
3 Zaniknuté patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 04.01.2012 01/2012 MM4A
 
PP 577-2000
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 04.10.2006 7 8 800,00 SKK
2 23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) 16.04.2007 8 2 700,00 SKK
3 23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) 10.04.2008 9 5 000,00 SKK
4 23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) 08.04.2009 10 199,00 EUR
5 23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) 14.04.2010 11 232,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 577-2000
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 20.04.2000 Typ Doručené
2 Opis 20.04.2000 Typ Doručené
3 Patentové nároky 20.04.2000 Typ Doručené
4 Anotácia 20.04.2000 Typ Doručené
5 Obrázok k anotácii 20.04.2000 Typ Doručené
6 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 19.05.2000 Typ Platba
7 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 19.06.2000 Typ Doručené
8 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 06.07.2000 Typ Platba
9 pokyn na zverejnenie PP 30.08.2001 Typ Interné listy
10 správa o rešerši 17.08.2005 Typ Interné listy
11 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 17.08.2005 Typ Odoslané
12 Odpoveď na správu úradu 04.10.2005 Typ Doručené
13 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 20.01.2006 Typ Odoslané
14 pokyn na udelenie 16.05.2006 Typ Interné listy
15 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 20.06.2006 Typ Odoslané
16 upozornenie na zmenu prihlasovateľa 20.06.2006 Typ Odoslané
17 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa / majiteľa 27.06.2006 Typ Doručené
18 13 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 30.06.2006 Typ Platba
19 oznámenie o zápise zmeny 04.07.2006 Typ Odoslané
20 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 25.07.2006 Typ Platba
21 rozhodnutie o udelení patentu 27.06.2006 Typ Odoslané
22 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 13.09.2006 Typ Odoslané
PP 577-2000
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 03.07.2006 Žilinská univerzita Žilinská univerzita
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku