Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 55-2017
(11)  Číslo patentu  288880 
(21)  Číslo prihlášky  55-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  23.06.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  14.07.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  08.01.2019 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  09.06.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01K 17/16  G01N 25/20   
(54)  Názov  Magnetický kalorimeter 
(57)  Anotácia  Magnetický kalorimeter s meracou komorou pripojenou na zdroj oxidačného plynu a s horákom pripojeným na zdroj horľavého plynu alebo horľavej kvapaliny ďalej pozostáva z horáka (14) výškovo prestaviteľne umiestneného medzi zdrojmi (15) magnetického poľa v meracej komore (5), pričom pred horák (14) je zaradený regulátor (3) prietoku horľavého plynu alebo horľavej kvapaliny a regulátor (4) teploty horľavého plynu alebo horľavej kvapaliny. Medzi meraciu komoru (5) a zdroj (6) oxidačného plynu je zaradený regulátor (8) prietoku oxidačného plynu a regulátor (9) teploty oxidačného plynu. V meracej komore (5) medzi vyústenie zdroja (6) oxidačného plynu a horák (14) je vložený homogenizátor (10) prúdenia oxidačného plynu z pórovitého materiálu. Nad horákom (14) je umiestnená vzorkovacia sonda (17) prepojená s analyzátorom spalín (18). Meracia komora (5) je z priehľadného materiálu. V jednom prípade je homogenizátor (10) prúdenia oxidačného plynu umiestnený horizontálne pod horákom (14). V druhom prípade je homogenizátor (10) prúdenia oxidačného plynu umiestnený vertikálne vedľa horáka (14). Zdrojmi (15) magnetického poľa sú permanentné magnety a/alebo elektromagnety. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 2757/5, Bratislava-Staré Mesto 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Martinka Jozef, doc. Ing., PhD.; Železná Breznica 192, 962 34 Železná Breznica; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  23.06.2022 
   Maximálna platnosť do  23.06.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 08.01.2019 1/2019 BA9A
2 Udelené patenty 14.07.2021 13/2021 FG4A
 
PP 55-2017
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 17.07.2017 53,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 21.06.2018 116,00 EUR
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 07.05.2021 136,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 55-2017
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 01.06.2021 248,00 EUR 5

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 55-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 23.06.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 23.06.2017 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 23.06.2017 Typ Doručené
Opis 23.06.2017 Typ Doručené
Patentové nároky 23.06.2017 Typ Doručené
Výkresy 23.06.2017 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 26.06.2017 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 03.07.2017 Typ Doručené
Plná moc 03.07.2017 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 18.07.2017 Typ Platba
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 04.06.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 22.06.2018 Typ Platba
pokyn na zverejnenie PP 28.09.2018 Typ Interné listy
záznam o vykonaní predbežného prieskum 28.09.2018 Typ Interné listy
Výpoveď plnej moci 17.04.2020 Typ Doručené
všeobecný referátnik 15.05.2020 Typ Odoslané
správa o rešerši 13.04.2021 Typ Interné listy
pokyn na udelenie 19.04.2021 Typ Interné listy
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 27.04.2021 Typ Odoslané
rozhodnutie o udelení patentu 10.05.2021 Typ Odoslané
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 10.05.2021 Typ Platba
oznámenie o zaslaní patentovej listiny 16.07.2021 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 21.09.2022 Typ Odoslané
PP 55-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 15.05.2020 Kováčik Štefan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku