Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 54-2015
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  54-2015 
(22)  Dátum podania prihlášky  30.07.2015 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.02.2017 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12N 1/20  A61K 35/747  A23L 33/00   
(54)  Názov  Kmene mikroorganizmov Lactobacillus Plantarum LS/07 CCM 7766 a spôsob ich využitia 
(57)  Anotácia  Vynález sa týka kmeňov mikroorganizmov Lactobacillus Plantarum LS/07 CCM 7766 a spôsobu ich využitia určených na úpravu a stabilizáciu zdraviu prospešnej črevnej mikroflóry človeka. Kmeň mikroorganizmov Lactobacillus Plantarum LS/07 CCM 7766 je izolovaný z človeka a je aplikovaný do potravín ako energetické cereálne tyčinky, mliečne a mäsové výrobky, výhodne pasterizovaná bryndza. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach; Šrobárova 2, 041 80 Košice; SK;
Centrum vedecko-technických informácií SR; Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Strojný Ladislav, MVDr., PhD.; Magdalénska 11, 040 01 Košice; SK;
Bomba Alojz, prof., MVDr., DrSc.; Fibichová 13, 040 01 Košice; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Porubčan Róbert, Ing.; Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 02.02.2017 02/2017 BA9A
 
PP 54-2015
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 54-2015
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 30.07.2015 Typ Doručené
1a Opis 30.07.2015 Typ Doručené
1b Patentové nároky 30.07.2015 Typ Doručené
1c Anotácia 30.07.2015 Typ Doručené
1d Plná moc 30.07.2015 Typ Doručené
2 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 30.07.2015 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 14.08.2015 Typ Odoslané
4 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 21.08.2015 Typ Platba
5 vyžiadanie poplatku k žiadosti o ÚP 01.10.2015 Typ Odoslané
6 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 13.10.2015 Typ Platba
7 správa o rešerši 08.03.2016 Typ Interné listy
8 výsledok rešerše 08.03.2016 Typ Interné listy
9 oznámenie o výsledku rešerše 08.03.2016 Typ Odoslané
10 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 01.08.2016 Typ Doručené
10a Plná moc 01.08.2016 Typ Doručené
11 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie prioritného dokladu 09.08.2016 Typ Odoslané
12 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 15.08.2016 Typ Platba
13 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 18.08.2016 Typ Odoslané
14 záznam o vykonaní predbežného prieskum 10.11.2016 Typ Interné listy
15 pokyn na zverejnenie PP s rešeršou 10.11.2016 Typ Interné listy
17 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 02.03.2017 Typ Odoslané
18 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 04.05.2017 Typ Doručené
18a Sprievodný list 04.05.2017 Typ Doručené
18b Plná moc 04.05.2017 Typ Doručené
18c Plná moc 04.05.2017 Typ Doručené
19 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 10.07.2017 Typ Doručené
19a Sprievodný list 10.07.2017 Typ Doručené
20 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 13.09.2017 Typ Platba
21 Odpoveď na správu úradu 08.09.2017 Typ Doručené
21a Sprievodný list 08.09.2017 Typ Doručené
21b Patentové nároky 08.09.2017 Typ Doručené
22 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 19.10.2017 Typ Odoslané
23 vyžiadanie poplatku 20.10.2017 Typ Odoslané
24 rozhodnutie o zastavení konania (nezaplatenie poplatku) 28.11.2017 Typ Odoslané
25 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 20.12.2017 Typ Doručené
25a Sprievodný list 20.12.2017 Typ Doručené
26 prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 21.02.2018 Typ Odoslané
27 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 27.02.2018 Typ Doručené
27a Sprievodný list 27.02.2018 Typ Doručené
28 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 20.02.2018 Typ Doručené
28a Sprievodný list 20.02.2018 Typ Doručené
29 druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 13.04.2018 Typ Odoslané
30 výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 20.04.2018 Typ Odoslané
31 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 24.04.2018 Typ Doručené
31a Sprievodný list 24.04.2018 Typ Doručené
32 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 03.05.2018 Typ Platba
33 druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 04.05.2018 Typ Odoslané
34 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 24.05.2018 Typ Platba
35 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 27.06.2018 Typ Doručené
35a Sprievodný list 27.06.2018 Typ Doručené
36 prvé predĺženie lehoty/vyjadrenie pred zamietnutím 06.07.2018 Typ Odoslané
37 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 19.07.2018 Typ Doručené
37a Sprievodný list 19.07.2018 Typ Doručené
38 druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 13.08.2018 Typ Odoslané
39 Odpoveď na správu úradu 22.08.2018 Typ Doručené
39a Plná moc 22.08.2018 Typ Doručené
39b Plná moc 22.08.2018 Typ Doručené
39c Sprievodný list 22.08.2018 Typ Doručené
40 oznámenie o zápise zmeny 27.08.2018 Typ Odoslané
41 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 28.08.2018 Typ Platba
42 Odpoveď na správu úradu 25.09.2018 Typ Doručené
42a Sprievodný list 25.09.2018 Typ Doručené
42b Opis 25.09.2018 Typ Doručené
43 úprava prihlášky idúcej nad rámec jej pôvodného podania 29.04.2019 Typ Odoslané
44 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 27.06.2019 Typ Doručené
44a Sprievodný list 27.06.2019 Typ Doručené
45 prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 02.07.2019 Typ Odoslané
46 Odpoveď na správu úradu 02.09.2019 Typ Doručené
46a Opis 02.09.2019 Typ Doručené
46b Sprievodný list 02.09.2019 Typ Doručené
47 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 09.01.2020 Typ Odoslané
48 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 13.03.2020 Typ Doručené
48a Sprievodný list 13.03.2020 Typ Doručené
49 prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 17.03.2020 Typ Odoslané
50 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 15.05.2020 Typ Doručené
50a Sprievodný list 15.05.2020 Typ Doručené
51 druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 26.05.2020 Typ Odoslané
52 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 03.06.2020 Typ Platba
53 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 15.07.2020 Typ Doručené
53a Sprievodný list 15.07.2020 Typ Doručené
54 druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 28.07.2020 Typ Odoslané
55 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 04.08.2020 Typ Platba
56 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 16.09.2020 Typ Doručené
56a Sprievodný list 16.09.2020 Typ Doručené
57 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 18.09.2020 Typ Platba
58 druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 22.09.2020 Typ Odoslané
59 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 16.11.2020 Typ Doručené
59a Sprievodný list 16.11.2020 Typ Doručené
60 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 19.11.2020 Typ Platba
61 druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 20.11.2020 Typ Odoslané
62 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 15.01.2021 Typ Doručené
62a Sprievodný list 15.01.2021 Typ Doručené
63 druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 27.01.2021 Typ Odoslané
64 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 15.02.2021 Typ Platba
65 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 16.03.2021 Typ Doručené
65a Sprievodný list 16.03.2021 Typ Doručené
66 druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 23.03.2021 Typ Odoslané
PP 54-2015
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 27.08.2018 Porubčan Róbert, Ing. Vojčík & Partners, s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku