Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 54-2012
(11)  Číslo patentu  288320 
(21)  Číslo prihlášky  54-2012 
(22)  Dátum podania prihlášky  27.07.2012 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  03.12.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  04.02.2014 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  19.11.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07C 51/285  C07C 59/01  C07C 53/128   
(54)  Názov  Spôsob izolácie kyseliny 2,2-dimetyl-3-hydroxypropionovej 
(57)  Anotácia  Opísaný je spôsob izolácie kyseliny 2,2-dimetyl-3-hydroxypropionovej (kyseliny hydroxypivalovej) z jej vodného roztoku, pripravenej oxidáciou hydroxypivalaldehydu. Izolácia sa uskutočňuje skoncentrovaním vodného roztoku bez prítomnosti organických látok vákuovou destiláciou pri teplote do 80 °C tak, aby bol obsah vody v destilačnom zvyšku nižší ako 20 % hmotn., a po ochladení destilačného zvyšku na teplotu nižšiu ako 30 °C sa vykryštalizovaná kyselina oddelí a vysuší. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  VUP, a. s.; Nábrežná 4, 971 04 Prievidza; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Komora Ladislav, Ing., CSc.; A. Stodolu 9/1, 971 03 Prievidza; SK;
Chromá Viola, Ing.; Bôrová 381, 971 01 Prievidza; SK;
Chromý Dušan, Ing., CSc.; Bôrová 381, 971 01 Prievidza; SK;
Grolmus Peter, Ing., CSc.; Jaseňova 7, 971 01 Prievidza; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Áno 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  27.07.2022 
   Maximálna platnosť do  27.07.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 04.02.2014 2/2014 BA9A
2 Udelené patenty 03.12.2015 12/2015 FG4A
3 Ponuky licencií na patenty 03.12.2015 12/2015 QA4A
 
PP 54-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 13.08.2012 53,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 21.02.2014 116,00 EUR
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 08.10.2015 66,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 54-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 14.12.2015 74,25 EUR 4
2 52 udržiavací poplatok za patent za 5. rok 21.07.2016 49,75 EUR 5
3 53 udržiavací poplatok za patent za 6. rok 07.11.2017 116,00 EUR 6
4 54 udržiavací poplatok za patent za 7. rok 24.07.2018 66,25 EUR 7
5 55 udržiavací poplatok za patent za 8. rok 10.10.2019 149,00 EUR 8
6 56 udržiavací poplatok za patent za 9. rok 23.07.2020 82,75 EUR 9
7 57 udržiavací poplatok za patent za 10. rok 14.07.2021 99,50 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 54-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 27.07.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
1a Opis 27.07.2012 Typ Doručené
1b Patentové nároky 27.07.2012 Typ Doručené
1c Anotácia 27.07.2012 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 15.08.2012 Typ Platba
3 záznam o vykonaní predbežného prieskum 14.11.2013 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie PP 14.11.2013 Typ Interné listy
5 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 24.02.2014 Typ Platba
6 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 24.02.2014 Typ Doručené
7 správa o rešerši 15.04.2015 Typ Interné listy
8 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 16.04.2015 Typ Odoslané
9 Odpoveď na správu úradu 20.05.2015 Typ Doručené
9a Patentové nároky 20.05.2015 Typ Doručené
10 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 09.07.2015 Typ Odoslané
11 Odpoveď na správu úradu 28.07.2015 Typ Doručené
11a Opis 28.07.2015 Typ Doručené
11b Patentové nároky 28.07.2015 Typ Doručené
12 záznam o vykonaní úplného prieskumu 11.08.2015 Typ Interné listy
13 pokyn na udelenie 11.08.2015 Typ Interné listy
14 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 30.09.2015 Typ Odoslané
15 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 12.10.2015 Typ Platba
16 rozhodnutie o udelení patentu 16.10.2015 Typ Odoslané
17 Ponuka licencie 30.10.2015 Typ Doručené
18 oznámenie o zápise ponuky licencie 04.11.2015 Typ Odoslané
19 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 02.12.2015 Typ Odoslané
PP 54-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku