Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 53-2017
(11)  Číslo patentu  289009 
(21)  Číslo prihlášky  53-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  19.06.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  24.11.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  08.01.2019 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  01.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H03H 17/00   
(54)  Názov  Zapojenie obvodu pozorovateľa vstupnej poruchy s filtrom FIR pre sústavy s dominantnou dynamikou 1. rádu 
(57)  Anotácia  Zapojenie obvodu pozorovateľa vstupnej poruchy s filtrom FIR pre sústavy s dominantnou dynamikou 1. rádu je riešené tak, že na prvom vstupe veličiny y(t) je zaradený prvý tvarovač (1) nultého rádu a za ním prvý oneskorovač (2) signálu o jednu periódu vzorkovania, pričom výstup prvého oneskorovača (2) signálu o jednu periódu vzorkovania je prepojený s oneskorovačom (6) signálu o k periód vzorkovania a je prepojený aj s aproximačným blokom (7) zosilnenia riadeného systému. Výstup prvého oneskorovača (2) signálu o jednu periódu vzorkovania a výstup oneskorovača (6) signálu o k periód vzorkovania sú pripojené na prvý diferenčný blok (3), ktorého výstup je prepojený s násobičom (4) konštanty 1/(KsL). Na druhom vstupe akčnej veličiny u(t) je zaradený druhý tvarovač (11) nultého rádu a za ním druhý oneskorovač (12) signálu o jednu periódu vzorkovania, pričom výstup druhého oneskorovača (12) signálu o jednu periódu vzorkovania a výstup aproximačného bloku (7) zosilnenia riadeného systému sú pripojené na druhý diferenčný blok (8), ktorého výstup je prepojený s FIR filtrom (9) s jednotkovými koeficientmi, pričom výstup FIR filtra (9) je prepojený s násobičom (10) konštanty T/L. Výstup násobiča (4) konštanty 1/(KsL) a násobiča (10) konštanty T/L sú pripojené na sumačný blok (5) s výstupom dif filtrovaného odhadu vstupnej poruchy. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 2757/5, Bratislava-Staré Mesto 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Huba Mikuláš, prof. Ing., PhD.; Sadmelijská 1, 831 06 Bratislava 36; SK;
Ťapák Peter, Ing., PhD.; Jasovská 41, 851 07 Bratislava 5; SK;
Chamraz Štefan, Ing., PhD.; Juraja Hronca 5, 841 02 Bratislava 42; SK;
Bisták Pavol, Ing., PhD.; Nejedlého 69, 841 02 Bratislava 42; SK;
Huba Tomáš, Ing.; Sadmelijská 1, 831 06 Bratislava 36; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  19.06.2023 
   Maximálna platnosť do  19.06.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 08.01.2019 1/2019 BA9A
2 Udelené patenty 24.11.2022 22/2022 FG4A
 
PP 53-2017
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 13.07.2017 53,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 21.06.2018 116,00 EUR
Poplatok za vydanie patentovej listiny 27.09.2022 76,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 53-2017
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 10.10.2022 364,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 53-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 19.06.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 19.06.2017 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 19.06.2017 Typ Doručené
Opis 19.06.2017 Typ Doručené
Patentové nároky 19.06.2017 Typ Doručené
Výkresy 19.06.2017 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 20.06.2017 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 03.07.2017 Typ Doručené
Plná moc 03.07.2017 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 14.07.2017 Typ Platba
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 04.06.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 22.06.2018 Typ Platba
pokyn na zverejnenie PP 19.10.2018 Typ Interné listy
záznam o vykonaní predbežného prieskum 19.10.2018 Typ Interné listy
Výpoveď plnej moci 17.04.2020 Typ Doručené
všeobecný referátnik 15.05.2020 Typ Odoslané
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 09.09.2022 Typ Odoslané Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
rozhodnutie o udelení patentu 30.09.2022 Typ Odoslané
PP 53-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 15.05.2020 Kováčik Štefan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku